Искане


                                                                                            

                                                                                              ДО

                                                                                              ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪРА

                                                                                              НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                                                                              ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ

 

Относно:Унифициране на правилата за изравняване на сумата при определяне размера на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност, условията и реда за неговото изплащане на служителите на ГД „Охрана“ и ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието за календарната 2018 г. и обезщетяване служителите на двете дирекции за причинените им вреди, възникнали от неспазване на част от нормите на ЗМВР във времето и установеното неравенство.

          УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР,

В качеството Ви на председател на работна група конституирана съгласно Заповед №ЛС-13-40/02.11.2017г. Ви напомням, че към настоящия момент работната група не е довършила възложената задача.В тази връзка, предвид изискванията на Закон за нормативните актове /ЗНА/и технологичното време за окончателното изготвяне и обнародване в „Държавен вестник“ на Наредба за условията и реда за формиране на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност в ГД „Охрана“и ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министъра на правосъдието и с цел недопускане на дискриминация между служителите на ГД „Охрана“и ГД „Изпълнение на наказанията“, относно определянето на финансовия размер за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност за календарната 2018г. отправям следното искане.

ИСКАНЕ:

1.За календарната 2018г. да измените и допълните в частта на „Правила за условията и реда за формиране на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност в ГД „Охрана“ /ПДВПР/, утвърдени със Заповед №ЛС-04-1916/17.11.2016г. на МП, като унифицирате (уеднаквите) с допълнителен акт, в съответствие със законодателството, ЗМВР, и „Правилата за ДВПР на ГД „ИН“ утвърдени със Заповед №ЛС-05-215/18.11.2016г. на МП,с вх. №16676/21.11.2016г. на ГД „ИН“ до влизане в сила на унифицирана наредба, предмет на работната група, а именно да установите за 2018г.:

  • Еднакви критерии за оценка на служебната дейност за служителите на двете специализирани дирекции, като промените установените в Раздел II от ПДВПР;
  • Еднакъв период на оценяване – два пъти годишно, като промените установения в т.15  Раздел III от ПДВПР;
  • Еднакъв максимален размер за двете дирекции на основание чл.179, ал.3 от ЗМВР.

2.За установеното от Министерство на правосъдието неравенство през календарната 2017г. между служителите на ГДО и ГД „ИН“ по отношение на определения размер от 210 лв. в ГДО, в сравнение със сумата от 390 лв. в  ГД „ИН“ за допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност по реда на чл.178, ал.1, т.5, ал.2 във връзка с чл.179, ал.3 от ЗМВР, предвид нарушението на чл.7, т.1 от Споразумение рег.93-00-503/16.12.2016г. на МП, предвид декларираната политика на „равенство пред закона“, съответно „равенство във възможностите“, изравняване на социално икономическия статус на служителите в двете специализирани дирекции ГДО и ГД „ИН“, съобразно ЗМВР.

NB!

С оглед на споделените претенции и възможностите на ССЗБ за осигуряване на синдикална защита на своите членове, изразяваща се в завеждане на индивидуални и колективни искове, свързани с допълнителни разходи – хонорари, експертизи и разноски, предлагам като разумен, справедлив подход и правна възможност за признаване и уреждане на претенциите по реда на чл.365 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ сключване на извънсъдебни споразумения-„Спогодба“ за пет годишен период.

За календарната 2017г. по реда на ЗЗД да признаете като изравните сумата от 210 лв. + 180 лв., явяваща се неравноправна (привилегирована)разлика на определената за ГД „ИН“ сума от 390 лв.Размерът на полагащата се част за компенсиране на всеки ощетен служител в ГДО, следва да се определи, в зависимост от давностния период, получената индивидуална оценка на професионалната дейност за периода на календарната 2017г. в % процент от максималния размер на сумата от 390 лв. след изравняването й, като същото важи за 2016г., съобразно размера.В предходните години, преди 2016г. ЗМВР не е изпълняван в частта на чл.178, ал.1, т.5, ал.2 във връзка с чл.179, ал.3 от ЗМВР по отношение на служителите в двете дирекции на ГДО и ГД „ИН“, с което за пореден път са нарушени субективните права на служителите, съответно не са изпълнени задълженията по специален закон от страна на Министерството, респективно за нанесените вреди се дължи обезщетение.

ССЗБ има установена положителна практика по споразумения с Министерство на правосъдието за нарушени субективни социално-икономически права на своите членове и тяхното обезщетяване.Пример „окръжно писмо“ рег.№4393/11.05.2016г. на ГД „ИН“.

Различното прилагане, неизпълнението на част от ЗМВР, разликата в ценностната ориентация с декларираните политически приоритети и принципи, разликата в правилата, оценяването, предвид различните критерии, различието в периода на оценяване, съответно пряката и непосредствена последица от определените със заповеди различни размери на сумата за календарната 2017г. и 2016г., автоматично поставиха в по-неблагоприятно положение служителите на ГДО, в сравнение със служителите на ГД „ИН“ при сравними, сходни и еднакви обстоятелства, което води до усещане на несправедливост, двойни стандарти, недоволство, спад на мотивацията, а дългосрочно промяна в ефективността и качеството на изпълнението на служебните задължения.Тревожна и тенденциозна е подържаната практика на неравенство в Министерство на правосъдието, видно от редица нормативни актове.{jcomments off}

        УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР,

Управителния съвет на ССЗБ очаква от Вас да извършите необходимите по справедливост и закон действия за премахване на неравенството в бъдеще, като удовлетворите нашите основателни искания претенции за обезщетяване при спазване на принципите на  „Върховенство на закона“ и  „Равенство пред закона“, като срочно и своевременно ни информирате за резултатът от предприетите действия по споразумяване.

          С уважение,

          От името на Управителния съвет на „Синдикат на служителите в затворите в България“

 

 

                                                                                                  Радослав Мартинчев (подпис не се чете)

                                                                                                  ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *