Искане / Жалба до ИТ


 

 

ИСКАНЕ

(жалба)

за откриване на административно производство по чл.27, чл.29 от АПК

 

от ...................................................................................................................................................................... адрес: гр. ..........................................., ул. ............................................................................................ ..... тел: ........................................ факс: ............................................. email: ..................................................ЕГН/БУЛСТАТ ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... (име, презиме, фамилия, адрес, телефон, факс, email за физическо лице; наименование на предприятието,  седалище и адрес на управление,  БУЛСТАТ за юридическо лице, представлявано от трите имена на длъжностното лице)

 

УВАЖАЕМИ ГН/ГЖО/ ДИРЕКТОР,

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

  (изложение: в какво се състои нарушението на законодателството и какво е искането към административния орган)

 

Дата: ....................................................                                 подпис: ................................................… (подпис,печат)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ

 

.......................................................................................................................,  адрес: ......................................

....................................................................................., тел: .............................., ЕГН ................................... при необходимост от установяване на посочените  в Искането  нарушения  давам съгласие  да се разкрие името ми на работодателя.

 

Дата: .........................                                                              СЪГЛАСЕН СЪМ: ...............................

гр.{jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *