Синдикат на служителите в затворите в България е юридическо лице, със свой печат и емблема.

Упражняването на правото на синдикална дейност в българските затвори става възможно едва след започналите демократични промени след 1989 г. Двадесет години по – късно е проявена инициатива за създаване на Съюз обединяващ  служителите от затворите, арестите и пробационните служби в България. Тя е на 14 надзиратели от Затвора – Пазарджик. На 04  април 2009 г. в гр.Пазарджик се провежда Учредително събрание на Синдикат на служителите в затворите в България, а на 27.04.2009г. с решение на Пазарджишки окръжен съд, новоучреденото Сдружение ССЗБ е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел.За Първи председател на ССЗБ е избран Илия Божилов – старши надзирател в Затвора – Пазарджик.Заместник председател става Тодор Денев.

На 29.05.2010г. е проведено ОС на ССЗБ.Делегатите взимат решение, бъдещия УС да бъде в състав от седем души.Демократично е избрано ново ръководство в състав от седем души.   

Поставените основи на синдикалните свободи в българската пенитенциарна система представляват надеждна гаранция за тяхната необратимост и преодоляването на дефицита на социален диалог.Синдикалните права на служителите от затворите, арестите и пробационни служби са резултат от хармонизирането на българското законодателство с международните изисквания в тази насока..

Сдружение „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” е неправителствено, национално, доброволно, неполитическо сдружение с нестопанска цел на физически лица, работещи по трудово или служебно правоотношение в затворите към Главна дирекция” Изпълнение на наказанията” в Министерство на Правосъдието, и на юридически лица – синдикални организации на служители, работещи по трудово или служебно правоотношение в системата на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, обединени за защита на своите професионални и социално-икономически интереси и права.

Сдружението е юридическо лице, учредено в частна полза, по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като синдикална организация.

Сдружението е изградено въз основа на принципите на независимост, доброволност на членуването, равнопоставеност на членовете, демократично определяне на целите и съвместната им реализация, организационна и финансова самостоятелност на сдружението, синдикална солидарност, изборност и мандатност на ръководните органи.  

Сдружението има запазени и защитени от закона символи, наименование, знак и печат, собствени банкови сметки и съставя баланс и отчет за приходите и разходите, ако законът задължава Сдружението за това.

 • Към какво се стремим:
 • Издигане авторитета на професията ;
 • Участие при създаване и приемане на нормативни актове ;
 • Спазване на трудовите и специалните закони;
 • Независимост и условия за синдикална дейност при съблюдаване на основните трудови, социални и синдикални права на членовете;
 • Право на здравословни и безопасни условия на труд, здравно осигуряване и профилактика;
 • Право на свободно колективно договаряне, социален диалог ;
 • Право на: справедливо заплащане; разпределение на социалните разходи; социално подпомагане; обезщетение и защита в трудовите правоотношения;
 • Право на достоверна информация.
 • Нашите цели са:


Основна цел на Синдикат на служителите в затворите в България е представителство и защита на трудовите социални и синдикални права и интереси на своите членове пред работодателя, държавни органи и институции, съобразно действащото българското, европейското и международно законодателство:

 •   Право на защита при нарушаване на трудовото законодателство;
 •   Право на справедливо възнаграждение и поддържане на нормално жизнено равнище;
 •   Право на социално и здравно осигуряване и социално подпомагане;
 •   Право на справедливи условия на труд при стриктно спазване на работно време, платен годишен отпуск, седмични почивки и др.;
 •   Право на труд при спазване на българското, европейското и международното законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
 •   Право на професионална квалификация и преквалификация и създаване на условия за професионална реализация;
 •   Право на информация и допитване за решения, които засягат интересите на синдикалните членове;
 •   Право на доброволно сдружаване в синдикални дружества, чрез гарантиране на правото на синдикална дейност по месторабота;
 •   Право на колективно договаряне по всички въпроси свързани с трудовите социални и осигурителни отношения;
 •   Право на трудово – правни консултации и закрила;
 •   Гарантиране на равни възможности за трудова реализация и недопускане на дискриминация на синдикалните членове.

ССЗБ използва интернет за популяризиране на дейността си, като разполага със собствени :

Сайт

Форум

FB група

FB страница

You Tube Канал