Заявление по ЗДОИ


ДО Г-Н ЯНАКИ СТОИЛОВ

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

С КОПИЕ ДО

ПЕЧАТНИТЕ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

З А Я В Л Е Н И Е

От: Ясен Любенов Тодоров

Качество: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ССЗБ

Телефон за връзка: 0878161981

E-mail: sszb@abv.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ,

От информация изнесена в новините на БТВ Медиа и Нова ТВ на 08.05.2021г., отразяваща работен проект за изграждането на учебен център с пилотен затвор към него в с. Самораново, чийто бенефициент е ГД „ИН“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, с изненада научихме, че председателят на УС на Синдикат на служителите в затворите в България Ивайло Григоров е назначен на така представената длъжност „Връзки с обществеността“ по проекта, от което възникват множество въпроси.

Във връзка с горното и на основание чл.4, ал.3 от ЗДОИ моля да ни бъде предоставена следната информация:

  1. Обективни данни за акта на избор (заповед или друг документ) за назначаване на г-н Ивайло Григоров – дата и рег. номер в деловодната система на МП, респ. ГД „ИН“ на длъжност Експерт „Връзки с обществеността“ или друга позиция по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др .
  2. Кой субект е взел решението за определянето на г-н Ивайло Григоров за комуникация с медиите, съответно за заемане на длъжността – Експерт „Връзки с обществеността“ или друга позиция по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др.?
  3. Данни относно процедурата (условията и реда) по назначаване на г-н Ивайло Григоров – на длъжност Експерт „Връзки с обществеността“ или друга позиция по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др.
  4. Как и по какви критерии г-н Ивайло Григоров е избран на длъжност Експерт „Връзки с обществеността“ или друга позиция по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др.?
  5. Притежава ли г-н Ивайло Григоров необходимите образование и професионална квалификация за заемане на длъжността Експерт „Връзки с обществеността“ или друга позиция по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм?
  6. В какво точно се изразяват задълженията на г-н Григоров в качеството му на Експерт „Връзки с обществеността“ или друга заемана позиция по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др?
  7. Платени ли са средства – ХОНОРАРИ на г-н Ивайло Григоров, свързани с проекти по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 или други грантови схеми, подпомагани финансово от еврофондове, Норвежки финансов механизъм и др. и в какъв размер?
  8. Каква е работата, която е свършил през времето за което г-н Ивайло Григоров е заема/л длъжност Експерт „Връзки с обществеността“ по проект/и или друга позиция по проект/и, грантови схеми, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др?.
  9. Как са уредени и извършени плащанията през времето за което г-н Ивайло Григоров заема длъжност Експерт „Връзки с обществеността“ по проект/и или друга позиция по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др.?
  10. При наличие на данни за назначения на други членове на УС на Синдикат на служителите в затворите в България ( Ясен Тодоров, Стайко Славчев, Антоанета Стойкова, Нейко Комитски, Десислава Георгиева, Пламен Караманов, Радостин Радованов, Петър Николов) като Експерти по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др., изпълнявани от Министерството на правосъдието, ГД „ИН“ и ГД „Охрана“, моля да предоставите данни по ред аналогичен на зададените въпроси по горе.

NB!

Исканата информация е свързана с обществения живот в страната и е необходима за съставяне на мнение относно дейността на държавните органи, както и дали, като лице заемащо синдикална длъжност при г-н Ивайло Григоров е бил налице частен интерес, ИЗРАЗЯВАЩ СЕ в на набавянето на материална облага чрез получаване на паричен доход, който стимул е повлиял на безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията и задълженията му в качеството на председател на УС с използване на различни способи – ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ за упражняване на влияние върху членовете в ръководения от него УС при формирането на синдикални позиции на послушание и политики, обусловени от обосновани предположения за политическо вмешателство в работата на независима синдикална организация каквато е Синдикат на служителите в затворите в България.

Уточнения:

Моля да ни бъдат предоставени копия от относимите документи. Желаем Решението за предоставяне на информацията и самата информация да ни бъдат предоставени по електронен път на адрес: sszb@abv.bg в pdf или друг формат, заверени „Вярно с оригинала“, подпис и печат.

При наличие на нормативно защитени лични данни или други тайни, тази част от информацията да бъде защитена (заличена), за да бъде предоставена останалата част.

При разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на надделяващ обществен интерес от нейното разкриване и разгласяване, с оглед повишаване на прозрачността и отчетността на задължен по реда на ЗДОИ субект, както и разкриването на злоупотреби поради правна некомпетентност, недопустима небрежност или умишлени закононарушения в рамките на Министерството на правосъдието, ГД „ИН“, свързани с процедури по вземане на решения по назначаване на експерти по проекти съфинансирани от Норвежкия финансов механизъм, еврофондове и др. изпълнявани от Министерството на правосъдието, ГД „ИН“ или ГД„Охрана“.

Това означава, че е без значение дали исканата информация е служебна за предоставянето ѝ. В този смисъл не е необходимо съгласието на трети лица.

Гр. София Заявител: Ясен Тодоров …………..

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *