КАСОВ ОТЧЕТ НА СИНДИКАЛНО ДРУЖЕСТВО

                                                                гр. ....................................

                                                                         за месец ......................... 201  год.

 

 

Касова наличност на                               201   год. 

 

 

Изтегляни суми през м.                            201   год.

 

 

Всичко налични в касата

 

 

 

 

 

Извършени плащания в брой през месеца

 

 

 

 

 

Основание/фактура

 


 

 

   1.

 

 

   2.

 

 

   3.

 

 

   4.


 

   5.

 

 

 

 

 

 

   Общо разходи платени в брой

 

 

 

 

 

  Наличност в касата на   01.    . 201  год.

 
  

 

 


                                                                              Изготвил: Председател СД гр. ..................................

                                                                                                                             /                                /