УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

 

 

Днес, .......................год., в гр.................................................... се проведе учредително събрание на служители от .................................  при Министерство на правосъдието за образуване/създаване на синдикално дружество към Синдикат на служителите в затворите в България.

На събранието присъстваха ............. работници и /или служители.За председател на събранието е избран/а ....................................., а за протоколчик - ................................................................................................................

Събранието протече при следният

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Запознаване с Устава и Правилника на Сдружението

2.Вземане на решение за учредяване на СД гр..............

3.Избор на ръководство на дружеството (председател, зам.председател и секретар )

4. Начин на събиране на индивидуален членски внос - удържане на сумата от месечното възнаграждение

 

По т.1 от Дневния ред:

- изказвания, предложения
- решения: ........................ .....................................

По т.2 от Дневния ред / изказвания, предложения/
решение: .......................... .....................................

По т.3 от Дневния ред /изказвания, предложения/

Решения: .......................... .....................................
( по т.3 може да се избере изборна комисия )

По т.4 от Дневния ред /изказвания, предложения/
Решения: .......................... .....................................

 

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Неотделима част от настоящия протокол е поименен списък на учредителите приели и подписали заявления за членство.

Настоящия протокол, заедно с приложението се изготви в два екземпляра - един за дружеството и един за УС на  ССЗБ гр.Пазарджик.

 

Протоколчик:................... Председател на събранието:..................

 

Учредители:................( Име,презиме,фамилия) Подпис.......................

.................................................................................................................
.................................................................................................................

( Може да се приложи и отделен списък с имената и подписите)