Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 16. 12. 2021 год. /четвъртък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А. 

 

Дневен ред:
1. Коментари, анализ и вземане на решения във връзка с входирани документи към институции от страна на УС;
2. Определяне на дата, час и място за провеждане на ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ;
3. Предоставяне на рекламни материали за членовете на Синдикалните дружества;
4. Разни

Ясен Тодоров - Председател на УС

 

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 20. 10. 2021 год. /сряда/, от 12.00 часа в гр. Павел баня, в конферентната зала на "ПРО" ЕАД при следния дневен ред:

1. Обсъждане и анализ на проведената среща в Министерство на правосъдието. Вземане на решения относно следващи наши действия; 

2. Обсъждане и анализ на настоящото състояние на ССЗБ. Предложения, насоки и решения, свързани с бъдещата цялостна визия в развитието на Организацията; 

 

3. Разни 

 Ясен Тодоров - Председател на УС на ССЗБ 

 

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 30. 07. 2021 год. /петък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А. Дневен ред:

 1. Представяне и запознаване със сключения договор със счетоводна фирма. Обсъждане и вземане на решения относно осъществяването на финансовите дейности на УС и СД, начина им на отчитане и сроковете за това;

 2. Разглеждане на резултатите от проведена анкета на тема подобряване качеството на вещевото доволство. Вземане на решение за предприемане на следващи стъпки по инициирането на работна група за изработка на тестова униформа;

3. Разни

Ясен Тодоров - Председател на УС на ССЗБ 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 26.06. (събота) 2021г. от 13.00 ч. в залата на ресторант "Тайгър Хаус" - гр.Пазарджик при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2020 г.;

2.Доклад за финансовото състояние на Сдружението и годишeн счетоводен отчет на Сдружението за 2020 г.;

3.Доклад на Контролната комисия за дейността на УС на Сдружението и на счетоводния отчет на Сдружението за 2020 г.;

4.Промени в Устава на Сдружението;

5.Промени в Управителен съвет и Контролна комисия;

5.Разни.

Общото събрание ще се състои от делегати и ще е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е от 12.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на ССЗБ събранието ще се проведе същия ден от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Решението за свикване на Общо събрание на ССЗБ бе взето на 19.05.2021 г. след проведено заседание на Управителния съвет на „Синдикат на служителите в затворите в България”

Обявата е публикувана във в. " Телеграф", бр. 5720 от 25.05.2021г.

 

Свиквам заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 19. 05. 2021 год. /сряда/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А. Дневен ред:

     1. Вземане на решение за нова дата за провеждане на годишно ОС на ССЗБ.  

   2. Обсъждане и вземане на решения по текущи въпроси, касаещи служителите на двете специализирани дирекции, постъпили въпроси и сигнали от членове на Сдружението;

    3. Разни 

 

       И. Григоров - Председател на УС