Действия на ССЗБ
ДО
Г-Н ЯНАКИ СТОИЛОВ
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДО
Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА
ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
С КОПИЕ ДО
ПЕЧАТНИТЕ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
З А Я В Л Е Н И Е
От: Ясен Любенов Тодоров
Качество: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ССЗБ
Телефон за връзка: 0878161981
E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ,
От информация изнесена в новините на БТВ Медиа и Нова ТВ на 08.05.2021г., отразяваща работен проект за изграждането на учебен център с пилотен затвор към него в с. Самораново, чийто бенефициент е ГД „ИН“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, с изненада научихме, че председателят на УС на Синдикат на служителите в затворите в България Ивайло Григоров е назначен на така представената длъжност „Връзки с обществеността“ по проекта, от което възникват множество въпроси.
Във връзка с горното и на основание чл.4, ал.3 от ЗДОИ моля да ни бъде предоставена следната информация:
1. Обективни данни за акта на избор (заповед или друг документ) за назначаване на г-н Ивайло Григоров - дата и рег. номер в деловодната система на МП, респ. ГД „ИН“ на длъжност Експерт „Връзки с обществеността“ или друга позиция по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др .
2. Кой субект е взел решението за определянето на г-н Ивайло Григоров за комуникация с медиите, съответно за заемане на длъжността - Експерт „Връзки с обществеността“ или друга позиция по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др.?
3. Данни относно процедурата (условията и реда) по назначаване на г-н Ивайло Григоров - на длъжност Експерт „Връзки с обществеността“ или друга позиция по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др.
4. Как и по какви критерии г-н Ивайло Григоров е избран на длъжност Експерт „Връзки с обществеността“ или друга позиция по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др.?
5. Притежава ли г-н Ивайло Григоров необходимите образование и професионална квалификация за заемане на длъжността Експерт „Връзки с обществеността“ или друга позиция по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм?
6. В какво точно се изразяват задълженията на г-н Григоров в качеството му на Експерт „Връзки с обществеността“ или друга заемана позиция по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др?
7. Платени ли са средства - ХОНОРАРИ на г-н Ивайло Григоров, свързани с проекти по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 или други грантови схеми, подпомагани финансово от еврофондове, Норвежки финансов механизъм и др. и в какъв размер?
8. Каква е работата, която е свършил през времето за което г-н Ивайло Григоров е заема/л длъжност Експерт „Връзки с обществеността" по проект/и или друга позиция по проект/и, грантови схеми, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др?.
9. Как са уредени и извършени плащанията през времето за което г-н Ивайло Григоров заема длъжност Експерт „Връзки с обществеността“ по проект/и или друга позиция по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др.?
10. При наличие на данни за назначения на други членове на УС на Синдикат на служителите в затворите в България ( Ясен Тодоров, Стайко Славчев, Антоанета Стойкова, Нейко Комитски, Десислава Георгиева, Пламен Караманов, Радостин Радованов, Петър Николов) като Експерти по проект/и, финансирани с подкрепата на Норвежки финансов механизъм, еврофондове и др., изпълнявани от Министерството на правосъдието, ГД „ИН“ и ГД „Охрана“, моля да предоставите данни по ред аналогичен на зададените въпроси по горе.
NB!
Исканата информация е свързана с обществения живот в страната и е необходима за съставяне на мнение относно дейността на държавните органи, както и дали, като лице заемащо синдикална длъжност при г-н Ивайло Григоров е бил налице частен интерес, ИЗРАЗЯВАЩ СЕ в на набавянето на материална облага чрез получаване на паричен доход, който стимул е повлиял на безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията и задълженията му в качеството на председател на УС с използване на различни способи - ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ за упражняване на влияние върху членовете в ръководения от него УС при формирането на синдикални позиции на послушание и политики, обусловени от обосновани предположения за политическо вмешателство в работата на независима синдикална организация каквато е Синдикат на служителите в затворите в България.
Уточнения:
Моля да ни бъдат предоставени копия от относимите документи. Желаем Решението за предоставяне на информацията и самата информация да ни бъдат предоставени по електронен път на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. в pdf или друг формат, заверени „Вярно с оригинала“, подпис и печат.
При наличие на нормативно защитени лични данни или други тайни, тази част от информацията да бъде защитена (заличена), за да бъде предоставена останалата част.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на надделяващ обществен интерес от нейното разкриване и разгласяване, с оглед повишаване на прозрачността и отчетността на задължен по реда на ЗДОИ субект, както и разкриването на злоупотреби поради правна некомпетентност, недопустима небрежност или умишлени закононарушения в рамките на Министерството на правосъдието, ГД „ИН“, свързани с процедури по вземане на решения по назначаване на експерти по проекти съфинансирани от Норвежкия финансов механизъм, еврофондове и др. изпълнявани от Министерството на правосъдието, ГД „ИН“ или ГД„Охрана“.
Това означава, че е без значение дали исканата информация е служебна за предоставянето ѝ. В този смисъл не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. София Заявител: Ясен Тодоров …………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ
Харесване

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ

                                                                           

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

                                 

СИНДИКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ ПИТА КОЛКО

СТРУВАТ НОВИТЕ УНИФОРМИ НА НАДЗИРАТЕЛИТЕ     

Синдиката на служителите в затворите в България поиска официално становище във връзка с постъпили сигнали от синдикални членове, относно прекомерно завишените цени на предлаганите артикули униформено облекло за 2021г. за служителите в затворите и арестите в страната.Това се случва по-малко от година, след увеличаване на полагащият се на работещите в местата за лишаване от свобода годишен лимит от 400 лв. на 600 лв., което като мярка имаше за цел всеки служител на ГДИН да разполага с повече средства за закупуване на обувки, облекло и аксесоари към униформата. С писмо от 26 май т.г. изпратено до главния директор на ГД „ИН“  Ивайло Йорданов, Синдиката на служителите в затворите в България поиска дирекцията да предостави обективни данни, които убедително да доказват необходимостта от подобно увеличение, с което например: лятна риза с д.р. поскъпва от 42,60 лв. на 59,34лв., тениска обикновена от 5,00лв. на 14.00лв., трикотажна блуза с пагони от 25,00 лв. на 42.00 лв., летен панталон от 48,00 лв. на 82,60 лв., яке лятно от 115,00 лв. на 161,00 лв., а цената на зимен комплект става от 276,60 на 434,28лв., при видимо същите дизайн, качество и вложени материали. Справка на Синдиката в онлайн сайтове за търговия показва, че цените на единични бройки модели костюми на водещи марки са по евтини от тези на предлаганите униформи в ГД „ИН“. Според нас, горното налага и осветяване от възложителя персонално на лицата упълномощени по чл.7 ал.1 от ЗОП, отговорни за всички договори по ЗОП в ГД „ИН“ .

УС на сдружението чрез новоизбрания председател на ръководния орган Ясен Тодоров настоява още, да получи информация какъв е размера на общия финансов ресурс (колко ще струват новите униформи), осигурен на второстепенния разпоредител, кореспондиращ с утвърдения щат в системата на ГД „ИН“ за 2021г. (за държавните служители с право на униформено облекло, а за неносещите униформа – паричната сума) и подробен ценоразпис на предлаганите артикули за 2020г. и 2021г.

 

 

 

 

В писмото се призовава и за иницииране на проверка, относно неизплащането на левовата равностойност на служителите извършващи дейности със специфичен характер на труда и полагащи труд през нощта, за безплатна храна и ободряващи напитки и предоставяните в замяна разтворими напитки съдържащи кафеени субстанции в разрез с действащия Закон за Министерството на вътрешните работи, разходваните средства и обвързващите договори с фирмите доставчици.

Копие от писмото за запознаване на правосъдното ведомство с позицията на УС, е изпратено от Ясен Тодоров и до заместник-министъра на правосъдието Мария Павлова.

Исканията идват в момент, в който УС на ССЗБ след сигнал съдържащ данни за съмнения за финансови злоупотреби, отстрани със свое решение от 19 май т.г. от позициите председател и член на УС Ивайло Григоров, и възложи проверка на дейността му на Контролната комисия и независима временна комисия с участието на външни експерти.

Във връзка с изясняване на факти и обстоятелства УС на ССЗБ е входирал допълнителни питания до правосъдното ведомство, свързани със съмнения за процедури по вземане на решения за назначаване на бившия председател на УС като експерт по проекти, съфинансирани от Норвежкия финансов механизъм изпълнявани от Министерството на правосъдието - ГД„ИН“, и предположения за упражнено по този начин влияние върху формирането на синдикални позиции на послушание и политики обусловени от възможно вмешателство в работата на синдикалната организация.

УС НА ССЗБ 

 

28.05.21г                                                                                            

 

 

 
Уважаеми колеги и членове на ССЗБ,
Днес 19.05.2021г. се проведе заседание на УС, като приоритетно се разгледа постъпилия сигнал на електронната поща на УС, съдържащ данни за съмнения за финансови злоупотреби и други нарушения на дейността на УС (за съдържанието на сигнала са информирани всички дружества). На заседанието присъстваха всички членове на УС с изключение на Ивайло Григоров, членове на Контролната комисия, Председатели на дружества и други членове на Сдружението.
Беше представен анализ на изнесените данни в сигнала от Председателя на КК Емил Велков и заемащата длъжността счетоводител - Десислава Любомирова. От него стана ясно, че макар и изготвен в кратък срок и непълен, като обем на времеви обхват, се съдържат достатъчно предпоставки за заключения, че информацията в сигнала е основателна.
Това наложи вземането на следните решения за последващи действия от страна на Управителния съвет:
1. УС не приема депозираната оставка на Ивайло Григоров, получена на ел.поща на УС същия ден, поради липса на формално правно основания съдържащо се в нея.
2. На основание чл. 26в, във връзка с хипотезата на чл. 15 т.1 от Устава на Синдиката отстранява временно Ивайло Григоров от длъжностите Председател и член на УС до провеждането на Общо събрание.
3. Предвид уставните правила, заложени в чл 26в т.3 УС проведе избор между двамата зам. председатели на ССЗБ - Ясен Тодоров и Стайко Славчев и избра за временно изпълняващ длъжността Председател до провеждането на Общо събрание - Ясен Тодоров.
4. Беше депозирано искане от името на Радослав Мартинчев, което УС прие единодушно. В тази връзка се предприемат следните действия:
- Учредява се специална комисия за извършване на пълна ревизия и генерален анализ на цялостната дейност на Синдиката, водената документация и разходваните финансови средства, чийто състав ще включва членовете на КК, г-жа Любомирова, членове на УС, независими редови членове на Синдиката и външен съдебен експерт.
- Ще бъде изготвено писмено искане по ЗДОИ от Министерство на правосъдието /МП/, респективно ГД „ИН“ да предоставят подробна и детайлна информация във връзка с назначаването за PR към МП на Ивайло Григоров, в проекта от около 40 мил. лева по линия на Норвежкия финансов механизъм, публично рекламиран в медийното пространство, както и дали е участвал или участва към момента в други проекти.
5. Беше определена дата за провеждане на Общо събрание на 26.06.21г. в гр. Пазарджик. За приетия дневен ред и подробности по организацията ще бъдете информирани в утрешния ден.
С резултатите от предходните предприети действия и евентуално със следващи такива ще бъдете запознавани своевременно.
УС на ССЗБ
 
Действия на ССЗБ

                                                     ДО
                                                     МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                     НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                     Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
                                                     

         УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

         Обръщаме се към Вас, с молба за среща, на която да обсъдим настоящата ситуация с нормативното уреждане на договореното увеличение на служителите на ГД „ИН“ и ГД „Охрана“ в рамките на „Бюджет 2019г.“. За Синдиката е от съществена важност въпроса как мислите да изпълните съгласуваните документи, като се има предвид институционалната йерархия и обстоятелството, че не знаем кой и как Ви информира за решения, относно които има ясни индикации за разминаване с Вашата представителна позиция на Министър на правосъдието.

 
Действия на ССЗБ

Синдикат на служителите в затворите в България възрази срещу опитите да бъдат ограничавани правата на полагащите нощен труд служители на ГД"Изпълнение на наказанията" и ГД"Охрана".

Основният спор е свързан с изрично регламентираното в КТ и конкретно разписаното в заповед право на служителите при сумирано отчитане на работното време нощните часове да се превръщат в дневни с коефициент, който Министерството на правосъдието иска да заличи.

Целият текст четете по- долу:

 
Още статии...