Oбщи събрания

О  Б  Я  В  А

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 1 от Устава на ССЗБ  свиква  Общо Събрание,  което ще се проведе на 25.02.2012 год. / събота /, от 12.00 ч., в конферентната зала на хотел „Родопи“ - гр.Пловдив , бул. „Кукленско шосе” № 12, при следния        

Д н е в е н     р е д:

 
Oбщи събрания

Приключи Общото събрание на ССЗБ. Делегатите на събранието приеха отчета за дейността на УС и КК за 2010г., промени в Устава, касаещи Чл.20 ал.1 и ал.4.Основни приоритети в дейността на ССЗБ през 2011г. ще бъдат вътрешноорганизационното укрепване и развитие на Сдружението  и създаване на  връзки с други национални и европейски организации, завеждането на дела в съда срещу неправомерни действия срещу членове на ССЗБ, активна целенасочена политика за провеждане на  ефективен социален диалог. УС ще реши дали и под каква форма да бъде организиран и проведен самостоятелен протест на ССЗБ при липса на положителни резултати в приемливи срокове.През 2011г. ССЗБ ще настоява за:

 

                                                                          О  Б  Я  В  А

Управителният съвет на сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“ - Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 29.01.2011 г. от 12.00 ч. в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 1, при следния дневен ред:

 

ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ССЗБ

1.Лица представляващи учредено СД на ССЗБ, Председател, Зам.председател, делегат или друго упълномощено от СД лице, член на сдружението с непрекъснат членски внос, могат да искат включването на въпроси по т.разни и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание.

 
                                   
                                      "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/
 
 
ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА   ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
"СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
 

 Управителният съвет

на СДРУЖЕНИЕ  "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”- гр.Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,   и във връзка с разпоредбата на  чл.20  ал.5,т.1  от Устава  свиква  общо събрание  на   29.05.2010. г. в 10.30 часа в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазарджик, ул. Константин Величков 1  при следният ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ :

1..Отчет за дейността на Сдружението от 01.01.2010г. до 30.04.2010г . Доклад на Контролния съвет за извършена проверка на финансовия отчет на Сдружението .                            

2.Освобождаване от отговорност на УС.            

3. Промени в Устава на Сдружението

4.Освобождаване от длъжност  на председателя  и членове на УС и председателя и членовете на КС .

5.Избор на нов УС и негов председател, КС и негов председател.                                             

6.Разни

Проект за решение:

 
Още статии...