П Р О Т О К О Л    № 1\22.03.2010.г.
                          от заседание на Управителния съвет   на сдружение с нестопанска цел
                                 "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/

Днес,22.03.2010 г.,се проведе извънредно заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” /ССЗБ/.

На заседанието присъстваха следните  членове на Управителния съвет:

            1. Илия Димитров Божилов, , - председател

            2. Тодор Иванов Денев, ,  -зам-председател,

            3. Юлиян Христов Желязков, ,  - член

            За   секретар-протоколист бе избран - Юлиян Желязков.

Заседанието на Управителния съвет протече при следния дневен ред:

Председателят на Сдружението Илия Божилов на осн. чл.20 ал.5 , т.1 от Устава във връзка с чл.26 от ЗЮЛНЦ направи своето искане за свикване на общо събрание за вземане на решения при дневен ред:

 

     Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България
                                                 TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA
 
  Протокол от ОС на ССЗБ - 27.03.2010г.
Гр. Пазарджик

Присъстват 56 делегати , има кворум , събранието е редовно.

Присъствали делегати:
 
1.      Илия Димитров Божилов - Пазарджик
2.      Тодор Иванов Денев – Пазардвик
3.      Радостин Сашов Радованов – Пазарджик
4.      Вецислав Йонков Петков –Плевен
5.      Стоян Василев Дашев – Плевен
6.      Георги  Милков Тодоров – Ловеч
7.      Ясен Любенов Тодоров – София
8.      Ивайло Григоров Григоров – София
9.      Радослав Георгиев Гидов – София
10.    Христо  Ангелов Илков – София
11.    Милена Стоянова Тодорова – София
12.    Валентин Красимиров Гергински – София

13.    Владимир Венчов Божилов – София
14.    Иван Петров Петров – Пловдив
15.    Ефтим Георгиев Ефтимов – Пловдив
16.    Янко Петров Казаков – Пловдив
17.    Димитър Йорданов Митев - Пловдив
18.    Красимир Митов Бозев – София
19.    Димитър Манолов Георгиев – София
20.    Андрей Ганев Василев – София
21.    Васил Райчев Иванов – София
22.    Калин Любомиров Иванов – София
23.    Ангел Ангелов Захариев – София
24.    Златко Стефанов Глухарски – Бобов дол
25.    Ивайло Петров Иванов – Бобов дол
26.    Васил Георгиев Врански – Бобов дол

27.    Александър Димитров Стоянов – Бобов дол
28.    Бисер Атанасов Любенов – Бобов дол
29.    Иван Георгиев Марчев- Бобов дол
30.    Андрей Георгиев Михайлов – Кремиковци
31.    Петър Ангелов Торошанов – Кремиковци
32.    Велеслав Тодоров Чолаков – Кремиковци
33.    Емил Винков Зафиров – Кремиковци
34.    Христо Димитров Анастасов – Бобов дол
35.    Георги Ганчев Стоянов – Бобов дол
36.    Петър Колев Узунов – Стара Загора
37.    Неделчо Георгиев Василев – Стара Загора
38.    Иван Стоянов Коцев – Стара Загора
39.    Емил Петков Велков – София
40.    Димитър Нейков Димитров – Ловеч
41.    Иван Тодоров Тошев – Враца
42.    Пламен Красинов Монов – Враца
43.    Николай Митков Банковски – Враца
44.    Пламен Тодоров Тодоров – Враца
45.    Йонко Георгиев Стефанов – В.Търново
46.    Цезар Желев Казаков – В. Търново
47.    Дамян Димитров Димитров – В. Търново
48.    Румен Кръстинов Цонов – Враца
49.    Владимир Лъчезаров Цветков – Враца
50.    Петър Георгиев Димитров – Враца
51.    Венцислав Николов Асенов – Враца
52.    Стефан Драгиев Бинев – Сливен
53.    Николай Петков Сяров – Сливен
54.    Цветан Сашев Михайлов – Сливен
55.    Ганчо Иванов Матев – Сливен
56.    Тихомир Михалев Ефтимов – Сливен

 

 

                  "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/

 
Управителният съвет на сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 27.ІІІ.2010 г. в 12 ч. в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазарджик, ул. Константин Величков 1, при дневен ред:
 
приемане решение за промени в устава на сдружението;
проект за решение:ОС приема да се направят съответните промени в устава на сдружението в съответствие с предложения от УС проект за изменение на устава.
 
 

 

                             "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/

Рег № 0001/04.01.2010.г.

П Р О Т О К О Л    №1

                          от заседание на Управителния съвет   на сдружение с нестопанска цел
                                "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/

Днес, 04.01.2010 г.,се проведе извънредно заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” /ССЗБ/.

На заседанието присъстваха следните  членове на Управителния съвет:

            1. Илия Димитров Божилов, ЕГН *********, - председател

            2. Тодор Иванов Денев, ЕГН *********,  -зам-председател,

            3. Юлиян Христов Желязков, ЕГН ********,  - член

            За   секретар-протоколист бе избран - Юлиян Желязков.

Заседанието на Управителния съвет протече при следния дневен ред:

Вземане решение за извънредно Общо събрание за изменение на чл.8 от устава..

 

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА  ИЗВЪНРЕДНО   ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
"СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ  "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”- гр.Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,   и във връзка с разпоредбата на  чл.20  ал.5,т.1  от Устава  свиква извънредно общо съб­рание  на    ................... г. в ............ часа в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазар­джик, ул. Константин Величков 1, при следният ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ :

1/Приемане решение за промени в Устава на Сдружението.

Проект за решение: ОС на ССЗБ  приема да се направят съответните промени в  устава на сдружението, в съответствие с предложения от УС проект за изменение   на устава

Общото събрание ще се състои от делегати, то е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е в 11ч.     Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят безплатно на   адреса на управление на Сдружението – гр.Пазарджик, Затвора , ул.”Ивайловско шосе”.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред. 

 

05.01.2010г.                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на  УС на ССЗБ:......................................................

                                                                                                                                         /Илия Божилов/