Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“ за обсъждане на текущи въпроси и вземане на решения във връзка с бъдещето на организацията в контекста на целите за развитие, на 10.06. 2019 год. /понеделник/ от 12.30 часа. Заседанието ще се проведе в УВЦ Чифлика към Затвора в гр. Ловеч. С оглед на гореизложеното и предвид необходимостта от широко обсъждане преди вземането на решения каня, да присъстват всички председатели на СД или упълномощени представители на синдикалните дружества на организацията, както и членовете на КК.

  Ивайло Григоров - Председател на УС

 
Новини

Свиквам заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 19 февруари 2019 год. /вторник/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А.

И. Григоров - Председател на УС

 
Новини

На 09.02.2019 г. се проведе отчетно-изборно ОС на ССЗБ, на което присъстващите 147 делеати обсъдиха и гласуваха: – отчет за дейността на организацията през предходната 2018 г., годишен финансов отчет за 2018 г., доклада на КК за дейността на УС на Сдружението и на счетоводния отчет на Сдружението за 2018 г. Проведе се и избор на нов състав на УС и КК. Общо 15 бяха номинираните кандидати за членове на УС :Ивайло Григоров, Стайко Славчев, Ясен Тодоров, Нейко Комитски, Георги Стоянов, Маринела Георгиева, Цветан Михайлов, Радослав Мартинчев, Петър Николов, Радостин Радованов, Христо Илков, Мартин Чобанов, Росен Кирилов, Пламен Караманов и Антоанета Стойкова. Отвод си направиха номинираните Георги Стоянов, Христо Илков, Цветан Михайлов и Радослав Мартинчев.

 
Новини

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на ССЗБ свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 09.02. (събота) 2019 г. от 13.00 ч. в конферентната зала на хотел ***„Плиска “ в КК „ Златни пясъци „ - гр.Варна при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 
Новини

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“ за вземане на екипно решение по актуални въпроси и проблеми, на 20 декември 2018 год. /четвъртък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А. С оглед на гореизложеното и предвид необходимостта от широко обсъждане преди вземането на решения каня, да присъстват всички заинтересовани, председателите или упълномощени представители на синдикалните дружества на организацията, членовете на КК.

Хр. Илков - Председател на УС

 
Още статии...