Новини

Допълнителни средства в размер на над 7 млн. лв. ще бъдат осигурени за нормалното функциониране на местата за лишаване от свобода

Въпреки предприетите мерки за оптимизиране на разходите и провеждането на режим на икономии при разходването на бюджетни средства, утвърдените бюджетни кредити на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) и териториалните и служби за 2010 г. не достигат за осигуряването на дейността по изпълнение на наказанията, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Към момента предвидените средства за издръжка са недостатъчни за осигуряването на прехраната, снабдяването с лекарствени средства и консумативи, за медицинското обслужване и за битовото осигуряване на лишените от свобода и задържаните лица. В резултат на нарастващата задлъжнялост към фирмите-контрагенти сериозно се възпрепятства доставката на стоки и извършването на услуги, което силно затруднява нормалното функциониране на териториалните служби на ГДИН.

Неблагоприятната работна среда, напрежението в ежедневната работа на служителите в местата за лишаване от свобода, очакваната промяна в условията за пенсиониране и други фактори катализираха напускането на системата през тази година на голям брой служители. В резултат на освобождаването им от работа, възникнаха сериозни затруднения, свързани с изплащането на дължимите им обезщетения.

С оглед преодоляване на затрудненията Министерският съвет прие Постановление за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по изпълнение на наказанието лишаване от свобода.

По бюджета на Министерство на правосъдието за 2010г. ще бъдат предоставени допълнителни средства в размер на 7 596 570 лв., от които 3 996 570 лв. за издръжка на местата за лишаване от свобода и 3 600 000 за изплащане на обезщетения на освободени служители.

Виж_повече 

 

 
Новини

На 23.09.2010 г.в Заседателната зала на ГД"ИН" се проведе среща между членове на ръководния орган на сдружението и представители на ГД"ИН".От страна на ССЗБ на срещата присъстваха:

  1. Иван Петров Председател на УС
  2. Христо Илков Зам.председател на УС
  3. Георги Стоянов Член на УС
  4. Цветан Михайлов Член на УС
  5. Емил Велков Представител в ССП към МП

 За разглеждане в дневния ред бяха заложени следните въпроси :

  1. Проблема с неправилното отчитане на работното време и положен извънреден  труд в различните подразделения на ГД „ИН”.
  2. Проблема с ненавременното получаване и в непълен размер на вещевото доволство и неговото  лошо качество , както и липсата на лични предпазни и защитни средства за служителите от НОС във връзка с професионалните им задължения включващи работа с лица преносители на заразни и инфекциозни заболявания и лица извършили тежки престъпления.
  3. Проблема с натрупаните неизползвани дни от полагаемия годишен отпуск на служителите , начините и механизмите за ползването им във връзка с настъпилите промени в КТ.
  4. Проблема с негативното отношение на някои ръководители на местни подразделения към членовете на СД и оказването на натиск върху техните ръководства.

 

По първа точка от дневния ред не бе постигнат консенсус между страните.От страна на ССЗБ бе подчертано , че търсенето на решение по този въпрос ще продължи.В тази връзка в началото на седмицата бе изпратено становище до Министъра на правосъдието Г-жа Маргарита Попова Относно:  работното време  на държавните служители по смисъла на Закона за министерство на вътрешните работи /ЗМВР/ и Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража /ЗИНЗС/,  в частност на служителите при ГД ”ИН” , с молба да бъде издадена Инструкция за реда и определяне на работното време, отчитането му и компенсирането му за служителите в ГД”ИН”; или да бъде допълнена Заповед №ЛС-03-1182/10.10.2007г.  на Министъра на правосъдието с текстове сходни с инструкция, действаща по ЗМВР; или се издаде нова Заповед на база съществуващата инструкция, действаща по ЗМВР.

По втора точка от дневния ред страните се споразумяха за в бъдеще в комисиите за обществени поръчки да участват представители на синдиката .От страна на ГД"ИН" бе заявена готовност за прилагане на различни механизми , предложени от Синдиката , целящи получаване на обратна връзка , относно качеството , цените , и своевременното доставяне на вещево доволствие по териториалните подразделения.

Бе обсъден въпроса с липсата на защитни и предпазни средства на състава.Имаше нужнуто разбиране за сериозността на проблема от страна на професионалното ръководство и бе поет ангажимент да се направи необходимото такива да бъдат предоставени.

Очаква се промяна в наредбите , които да облекчат режима за закупуване на лично оръжие от служители по общия ред.

По трета точка от дневния ред също не беше поет конкретен ангажимент от страна на ГД"ИН", независимо от заявената готовност за търсене на решение и уверението , че се полагат усилия проблема да бъде изчистен.ССЗБ заяви твърдата си позиция , че този проблем е в състояние в определен момент да се окаже причина за дестабилизиране на работата в затворите и сл.арести и ще продължи да настоява на различни нива да се предприемат конкретни действия.
На последното заседание на ССП към МП при разглеждането на този въпрос от страна на Зам.министър Христо Ангелов бяха делегирани права на ГД"ИН" относно неговото разрешаване.В тази връзка и поради липсата на официално становище от страна на професионалното и политическо ръководство в последните три месеца ССЗБ ще отнесе въпроса до МП. 

Във връзка с негативното отношение на ръководители на местни подразделения към членове на СО и оказването на натиск върху техни представители , Гл.комисар Петър Василев изрази категорично мнение , че не намира подобно поведение за приемливо и държи за подобни случаи занапред да бъде лично информиран.

Извън дневния ред бяха обсъдени механизмите за създаване на Комисии за социален диалог във връзка с чл.19 (2) от ПРАВИЛАТА ЗА   ОРГАНИЗАЦИЯТА   И   ДЕЙНОСТТА   НА   СЪВЕТА   ЗА   СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

Не бяха подминати и въпросите с изплащането на обезщетенията на пенсионирани служители , средствата от СБКО , полагащите се еднократно суми при ползване на платен годишен отпуск.По тях Гл.директор Петър Василев се ангажира след отпускане на предвидени допълнителни 7,6 млн. лева от Министерство на финансите , тяхното изплащане да започне.
В хода на срещата Г-н П.Василев запозна синдикалните представители с това , че Министъра на финансите Г-н Симеон Дянков , след  като се е запознал на място с условията в ЗО Кремиковци и разбирайки лошите условия в българските затвори е обещал да бъдат отпуснати повече , от предвидените финансови средства за капиталови разходи , с цел извършване на ремонтни дейности в МЛС.
Като срок за развитие по точките , по които се постигна консесус бе прието времето до средата на месец октомври.

В края на срещата ССЗБ и представителите на ГД"ИН"  заявиха неколкократно позиция за желание за ефективен социален диалог и поради множеството отправени въпроси от синдикални членове и служители на МП ГД"ИН" , готовност за съвместно търсене на решения.

Видео: BTV

 

 

 
Новини

Във връзка с многократно постъпили запитвания от страна на бивши служители на МП - ГД"ИН" до ССЗБ относно дължимите им неизплатени обезщетения по смисъла на чл.252 , от ЗМВР , Ви информираме затова , че по време на провелата се в хотел "Родина" дискусия на тема Професионални и социални проблеми в условията на криза пред държавните служители от МВР, МП и военнослужещите от Министерство на отбраната” организирана от Синдикалната Федерация на служителите в МВР /СФСМВР/, Националният Синдикат на Пожарникарите в България „Огнеборец”, Българска офицерска легия ”Раковски” и Синдикатът на Служителите в Затворите в България /ССЗБ/ , Гл.комисар Петър Василев отговори , че след привеждане на договерените между МП и ГД"ИН" допълнителни 7,2 млн. лева ще започне изплащнето на въпросните суми.

ССЗБ има готовност при неизпълнение на поетия ангажимент да създаде необходимата организация , за евентуално подаване на иск по смисъла на ГПК за изплащаме на тези обезщетения, както и такъв за изплащане на обезщетения за пропуснати ползи на основания чл. 252, ал. 1 от ЗМВР и чл. 86 от ЗЗД

 
Новини
На 19.09.2010 год., бе основано ново дружество на ССЗБ. Група ентусиасти тръгнали да решават проблеми и искащи промяна, учередиха СД при Затвора Бургас , гр.БУРГАС.


                                         

 

 ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ


 

 

 

Днес, 16 септември 2010 г. в 10:00 часа в зала 1 на хотел „Родина” се проведе дискусия на тема „Професионални и социални проблеми в условията на криза пред държавните служители от МВР, МП и военнослужещите от Министерство на отбраната” организирана от Синдикалната Федерация на служителите в МВР /СФСМВР/, Националният Синдикат на Пожарникарите в България „Огнеборец”, Българска офицерска легия ”Раковски” и Синдикатът на Служителите в Затворите в България /ССЗБ/.

 


От официално поканените представители на правителството, никой не се яви. От страна на ГД "ИН" на дискусията присъства Главен комисар Петър Василев.ССЗБ не получи задоволителен отговор на нито един от  засегнатите въпроси.
 
В края на дискусията организаторите приеха и подписаха декларация, която ще изпратят лично до Министър-Председателя, Министъра на Вътрешните работи, Министъра на Отбраната, Министъра на Правосъдието и всички медии. В нея те заявяват силното си безпокойство от пасивността и незаинтересоваността на правителството към професионалните и социалните проблеми на служителите в МВР, МО и МП - ГД ”ИН”.
 
Аудио от изложенията на СО :dox.bg/files/dw?a=298b83092b
 
Още статии...