Новини

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“ за вземане на екипно решение по актуални въпроси и проблеми, на 20 декември 2018 год. /четвъртък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А. С оглед на гореизложеното и предвид необходимостта от широко обсъждане преди вземането на решения каня, да присъстват всички заинтересовани, председателите или упълномощени представители на синдикалните дружества на организацията, членовете на КК.

Хр. Илков - Председател на УС