Новини

 

На 20 април 2018 год. председателят на УС на Синдикат на служителите в затворите в България Христо Илков и членовете на ръководния орган на организацията, представиха пред председателите на синдикални дружества постиженията и последиците от дейността на сдружението в последните 16 месеца и резултата от най-продължителната протестна кампания на служителите на затвори в България „Европа и за нас“. ПРОТЕСТНАТА КАМПАНИЯ за защита на социално-икономическите права и интереси на работещите в системата на ЗАТВОРИТЕ, АРЕСТИТЕ И ОХРАНА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, завърши след 5 месеца при стриктно спазване на законите от страна на синдиката.

Цялата дейност на организацията беше организирана и проведена с грижа към съдбата и развитието на системата, съответно на членовете с желание за отстояване и защита на правата ни. Нашата принципност, основание, желание и готовност за постигане на разумен и справедлив компромис в преговорите - доведе до промяна в позицията на държавното управление и до успешното приключване на преговорите в отделните фази.

Какво постигнахме в периода ?

През декември 2016г., след успешни преговори беше преподписано ново Споразумение за сътрудничество между ръководството на Министерство на правосъдието и Сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“.
Самият факт на подписване на споразумение е успех на организацията, което стана основа за продължителното развитие на отношенията между работодателя – министъра на правосъдието и ССЗБ. Споразумението като юридически факт гарантира спазването и отстояване на правата ни, урежда сложните отношения с управлението, дава перспектива за тяхното развитие и за преследването на общи цели за справяне с кризата и институционалните проблеми, пред които е изправена системата, съобразявайки се с интересите на работниците и служителите.

И в тази насока:
- участие на Синдиката при обсъждане на всички вътрешни нормативни актове в ГД „Изпълнение на наказанията“, отнасящи се до трудовите и осигурителни отношения.
- гарантира правото на организиране на структурите на Синдиката и създаване на условия за осъществяване на дейността им.
- задължава страните в качеството на социални партньори при разногласия и конфликти да решават споровете по цивилизован начин в рамките на националното законодателство.
- договорености, отнасящи се до осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

С преговори постигнахме:

  • в ситуация на политическа криза и правителство в оставка увеличение на основните базови заплати на всички служители на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ с 7,5 % считано със задна дата от 01.01.2017 год.;
  • по-висок размер на сумата за храна – порцион от 80.00 на 120.00 лв. за всички служители на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ считано от 01.01.2017 год.;
  • постигнато споразумение за влизане в сила на система за заплащане, която да гарантира допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати в служебната дейност два пъти годишно за всички служители.
  • еднократна помощ в размер на 300 лв. за служителите претърпели трудова злополука или от общо заболяване, поради несключен от ГД „ИН“ застрахователен договор през 2017г.
  • Изплащане на дължимите суми по изпълнителни листи за обезщетения, присъдени по силата на съдебни решения за положен но неизплатен извънреден труд;
  • Сключване на около 2000 спогодби, същите изплатени за полаган, но не отчитан извънреден труд.
  • увеличение на основните заплати на всички служители на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ с 5 % считано от 01.01.2018 год.;
  • Увеличение на базата за специфични условия на труд от 95.00 на 190.00 лв. със задна дата от 01 януари 2018 г.;
  • увеличение с 88.00 лв. на основните трудови възнаграждения за 1149 служители на ГД „Охрана“ и 2884 служители на ГД „Изпълнение на наказанията“ със задна дата от 01 март 2018 г.;
  • като последица от постигнатото до момента, следва допълнително увеличаване на цената на извънредния труд, труда положен на официални празници, клас прослужено време, осигуровки.


Ние оценяваме постигнатото като последица от преговори, споразумения с конкретни резултати в рамките на възможното при днешното финансово състояние на министерството. Те са плод на взаимен компромис и затова очакваме конструктивно поведение от страна на работодателя за продължаване на политиката на повишаване на доходите на служителите в ГД „Охрана“ и ГД „Изпълнение на наказанията“ в контекста на ангажимента за актуализиране на стратегията за развитие на наказателно изпълнителната система на Република България. Преговорите в Министерството на правосъдието ще продължат. Гаранция за това е и нашата решимост, освен чрез диалог на масата на преговорите, да защитаваме договореното, а при необходимост и с нови протести, и други действия, съобразно закона.

Като лош резонанс от процеса на договаряне остана въпросът, че Синдикат на служителите в затворите в България послужи като удобното оправдание за поредното отмятане от трудните решения за осигуряване на финансов ресурс за увеличение на заплатите на ЛРТП. Не се постигна съгласие на този етап и по отношение на разрешаването на проблема с различния статут на служители с едни и същи функционални задължения.

Синдикалната организация не приема опитите за заблуда и грубите манипулации от заинтересовани лица със закостеняло мислене, които обвиняват организацията за сметка на собствените си незаинтересованост и безотговорност. Синдикалната организация е с отворени сетива за случващото се по места, предвид отношенията между служителите в различните направления и ръководствата, и в системата като цяло на ниво дирекция. В тази връзка сме в очакване и готовност за помощ на онези недоволни служители, предвид направленията на дейности да се включат активно, с експертни становища в процеса на подобряване на социално-икономическия им статус. Не приемаме оплакващи се служители бездейни, изразяващи недоволство с антисоциална насоченост, обвиняващи други за собственото си положение, обусловено от собствено поведение, незаинтересованост и безпринципни очаквания.

В този ред на мисли, в синдикалното пространство има място за всеки достоен и деен служител, ефективно допринасящ за изпълнението на програмата и целите на организацията.

 

 

Пловдив,

20.04.2018 г.                                                                                          Управителен съвет