Новини

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на ССЗБ свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 10.02. (събота) 2018 г. от 13.00 ч. в конферентната зала на хотел *** „Плиска “ в КК „ Златни пясъци „ - гр.Варна при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2017 год.;

2.Доклад на УС за финансовото състояние на Сдружението, годишeн счетоводен отчет на Сдружението за 2017 г.;

3.Доклад на Контролната комисия за дейността на УС на Сдружението и на счетоводния отчет на Сдружението за 2017 г.;

4.Промени в Устава на Сдружението;

5.Промени в Управителния съвет на Сдружението;

6.Разни.

Общото събрание ще се състои от делегати и ще е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е от 12.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на ССЗБ събранието ще се проведе същия ден от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Решението за свикване на Общо събрание на ССЗБ бе взето на 22.12.2017 г. след проведено заседание на Управителния съвет на „Синдикат на служителите в затворите в България”.

Обявата е публикувана във в. 24 часа, бр.4 от 05.януари 2018г., стр. 41