Новини

 

На 22 декември 2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на УС на Синдикат на служителите в затворите в България.Заседанието протече при дневен ред от четири точки.

По първа точка от дневния ред, беше представен доклад за дейността и резултатите по отношение на целите на сдружението във връзка с поставените искания, свързани с приемането на бюджета на Министерството на правосъдието за следващата година.Съгласувани бяха действия и персонални отговорности на членовете на УС, поради възникнали ангажименти по участие в работни групи с поставени задачи по утвърждаване на нормативни документи касаещи служителите на ГДИН и ГД Охрана.

По втора точка от дневния ред, се взе решение за провеждане на ОС на Синдикат на служителите в затворите в България в два дни, на 10 и 11 февруари 2018 г. в к.к. Златни пясъци, гр. Варна.

По трета точка от дневния ред, бяха гласувани парични средства от 300 лв., които да бъдат ползвани за необходимите командировъчни цели във връзка с посещение на представители на Синдикат на служителите в затворите в България в Р. Македония с цел участие в конференция с представители на синдикални организации от Македония, Словения, Сърбия, Косово и Албания, Министрите на вътрешните работи и правосъдието, представители на службите за сигурност на Македония по покана на Независим синдикат на полицията - Македония.Единодушно беше взето и решение по време на посещението Радослав Мартинчев зам.-председател на УС на Синдикат на служителите в затворите в България да подпише от името на сдружението меморандум за сътрудничество със синдидкални организации от Р. Македония.

По четвърта точка - Разни, не бяха направени предложения за разглеждане на други въпроси.