Новини

 
Днес, 02.10.2017 г., ВПД  главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) - Свилен Цветанов се срещна с представители на УС на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ).
На срещата присъстваха  Свилен Цветанов - ВПД гл. директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГД"ИН"), Нина Димитрова – началник на отдел „Финансово-ресурсно осигуряване“ (ФРО).
 
От страна на ССЗБ в разговорите участваха Радослав Мартинчв - зам.-председател на УС и Ивайло Григоров - член на УС на синдиката.
 
На срещата бяха разгледани следните въпроси поставени от страна на ССЗБ:
 
1. Какви действия са предприети до момента от страна на ГД "ИН" по отношение на положения, неизплатен извънреден труд, констатиран от вътрешния одит при Министерство на правосъдието?
- ГД "ИН" е депозирала писмо до МП от 20.09.2017г. за изплащане дължимите суми за 2015г. и 2016г.
 
2. Искане на справка от подразделенията на ГД "ИН" за обективно отчитане на извънредния труд за времето на инструктаж, приемане, сдаване, освобождаване от наряд /дежурство/.
- Гл. директор ще предостави на Синдиката становище за практиката по места.
 
3. Към момента ГД"ИН" ангажирана ли е с подготовката на нормативен документ със стандарти за определяне на числения състав на служителите, необходим за изпълнение на видовете дейности по охрана в МЛС?
 - Към момента МП не е възлагала подготовката на желания нормативен документ.

4. По отношение на депозираните заявления-претенции за изплащане на обезщетения, за настъпили вреди, поради несключен към момента застрахователен договор, ГД"ИН" е изготвила доклад до МП с предложение:
Конституирана е комисия, която ще разгледа поотделно всички постъпили заявления от страна на служителите, на които ще бъде определена еднократно финансова помощ в размер на 300лв., в рамките на нормативните разписания.При по тежките случаи и по-продължително заболяване дирекцията предлага да бъде отпускана по-голяма сума, определена от министъра на правосъдието.
 
Всеки заинтересован служител, които не е удовлетворен от предложения му размер на обезщетението има субективното право да предяви претенциите си пред компетентния съд.

5. Предоставяне на финансова информация за реализираните икономии през 2017г. в ГД "ИН".
  
Вход