Пропусни

                                  У  С  Т  А  В                           


Пропусни       


                                                  НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ


 

            "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

 

                                                                   / С С З Б /

    Приет на учредително събрание,състояло се в гр. Пазарджик на 07.04. 2009 г.


                                                                Раздел I

                                                      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Член 1. (1) Сдружение "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” – ССЗБ  (наричано „Сдружението”) е неправителствено, национално, доброволно, неполитическо сдружение с нестопанска цел на физически лица, работещи по трудово или служебно правоотношение в Министерство на Правосъдието и на юридически лица - синдикални организации на служители, работещи по трудово или служебно правоотношение в системата на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО обединени за защита на своите професионални и социално-икономически интереси и права, които приемат този Устав.
 (2) Сдружението е юридическо лице, учредено в частна полза, по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като синдикална организация.
 (3) Сдружението е изградено въз основа на принципите на независимост, доброволност на членуването, равнопоставеност на членовете, демократично определяне на целите и съвместната им реализация, организационна и финансова самостоятелност на сдружението, синдикална солидарност, изборност и мандатност на ръководните органи.
Член 2. Сдружението се учредява за неопределен срок.
                                                              Раздел
II
                                          НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 3. (1) Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел е Сдружение "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” .
(2) Наименованието на сдружението с нестопанска цел може да бъде изписвано допълнително и на латиница, както следва   
TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA” .

Член 4. Сдружението има запазени и защитени от закона символи, наименование, знак и печат, собствени банкови сметки и съставя баланс и отчет за приходите и разходите, ако законът задължава Сдружението за това.
Член 5. (1) Седалището на Сдружението е в град Пазарджик.
(2) Адресът на  Сдружението  е   адресът на неговото управление, който се определя с решение на Управителния съвет.

                                                          Раздел III
               ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Член 6. Сдружението има за своя основна цел отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на този Устав.
Член 7. За постигането на тези цели Сдружението си поставя следните задачи:
1. водене на преговори и сключване на споразумения с работодателя в системата на Министерство на правосъдието;
2. сключване на колективни трудови договори с работодателя;
3. синдикална защита в сферата на труда, заетостта, трудовите и осигурителните отношения и правата на личността;
4. разработване на национални и международни програми и проекти в сферата на индустриалните отношения, социалното осигуряване, заетостта, квалификацията и преквалификацията, доходите и стандарта на живот, развитие на човешките ресурси и социалната интеграция ;

5. установяване и поддържане на връзки със сродни синдикални организации в България и в чужбина, сътрудничество с цел обмяна на опит и взаимно подпомагане, участие в работата на национални и международни синдикални форуми;

6. изследване и адаптиране на трудовото и социално законодателство към стандартите и практиките на Европейския съюз;
7. организиране на акции на синдикална солидарност и протестни действия;
8. финансово, юридическо и синдикално подпомагане на своите членове и техните семейства;
 9. представителство и защита на своите членове пред работодателя, изпълнителната и съдебна власт, държавната и общинската администрация, обществени, политически и други организации по въпросите на труда, социалното и здравно осигуряване и жизненото равнище;
10. поставяне на искания към работодателя за осигуряване на условия за отдих на членовете си;
11. провеждане на културно-просветна и благотворителна дейност;
12. организиране и осъществяване на други дейности, произтичащи от настоящия Устав и не противоречат на действащото законодателство.
Член 8
(1). За постигане на целите и задачите си Сдружението може да извършва всякакви дейности и сделки, незабранени от закона, включително придобиване или отчуждаване на имоти, вещни права върху тях, ценни книжа, права върху обекти на интелектуалната собственост или други права, като приходите се използват за постигане на определените в този Устав цели и не се разпределя печалба.
(2) За постигане на целите си Сдружението може да влиза в договорни отношения с   държавни институции или с други юридически лица с нестопанска цел, както и да се обединява с тях за осъществяване на съвместни дейности, разрешени от закона.”

Член 9. (1). Сдружението е независимо от политически партии и организации, от органи на държавна и изпълнителна власт, както и от всички други обществени и синдикални организации, движения и сдружения. Сдружението може да взаимодейства с физически и юридически лица и организации в страната и в чужбина, ако целите, задачите и дейността им не са в противоречие с нейния Устав и законодателството, като запазва своята независимост.
(2). Сдружението може да членува в национални, регионални или браншови обединения само след решение на Общото събрание и в съответствие със законодателството.
                                                              Раздел
IV
                                   ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 10. (1). Членуването във Сдружението  се осъществява на доброволен принцип.
(2). Членове могат да бъдат дееспособни физически лица - служители на Министерство на правосъдието, наети по служебно или трудово правоотношение, както и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи синдикална дейност, които отговарят на изискванията на закона и на устройствените актове на Сдружението и приемат разпоредбите на Устава.
Член 11. (1). Редовните членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, Управителният съвет се произнася по молбата за приемане на нов член на следващото си заседание .Членството се придобива след заплащане на встъпителен членски внос  определен от Общото събрание в срок до 30 число на  месеца следващ от получаването на уведомлението за одобрение на кандидатурата. Към заявлението физическите лица прилагат декларация за съгласие с действащия устав на Сдружението, а юридическите лица – удостоверение за актуално съдебно състояние, заверено копие от учредителния си протокол, анкетни карти и списък на членовете си.
(2). Отказът за приемане на кандидат-члена подлежи на обжалване пред Общото събрание на Сдружението.

(3) 1. Почетен член може да бъде физическо лице което не е член на Сдружението, предложено от Управителния съвет и прието / удостоено / от Общото събрание. За почетен член се приема /удостоява / лице с изключителни заслуги към Сдружението.

2. Почетен член е висша форма на признателност, избраният /удостоеният/ не се ползва с правата и задълженията на редовните членове.

3. Общото събрание може да изключи /отмени удостояване/ на почетен член.
Член. 12. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно едномесечно волеизявление до Управителния съвет на сдружението Напускащият член е длъжен да изпълни всички свои финансови и други задължения към Сдружението до изтичане на срока на предизвестието за напускане;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключване;

4. с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;

5. при отпадане на основанието за членство.

(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(3) Отпадането на членство е налице при невнасяне на членския внос в продължение на три месеца. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството..

(4).При изключване, съответното лице няма право на претенции към имуществото на сдружението.
Член 13. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на друго лице чрез упълномощаване с пълномощно. 

Член 14. Членовете на Сдружението имат право:
1. да участват в Общото събрание с право на глас;
2. да бъдат избирани, както и да избират ръководните органи на Сдружението;
3. да поставят пред органите за управление въпроси за разглеждане, свързани с целта и дейността на Сдружението;
4. да бъдат информирани за дейността на Сдружението и ръководните й органи;
5. да получават  трудово-правна и друга експертна помощ от Сдружението и защита на правата в областта на труда, социалното и здравно осигуряване, жизненото равнище;
6.да получават от и да предлагат на други членове на Сдружението съвместни или солидарни действия;
7.да получават подкрепа, включително и финансова, от Сдружението;
8. да бъдат представлявани от Сдружението безплатно при съдебни производства за защита на техните служебни права, след предварително писмено становище и  съгласие от УС, взето с обикновено мнозинство.
Член 15. Членовете на Сдружението са длъжни:
1. да спазват устава на Сдружението;
2. да работят за изпълнение на целите на Сдружението;
3. да изпълняват решенията на органите на управление на Сдружението, включително да вземат участие в прояви, организирани от Сдружението;
4. да заплащат редовно членски внос;
5. да не уронват с действията си престижа на Сдружението;
6. да информират Сдружението при промяна в декларираните от тях данни при приемането им като членове;
                                                               Раздел
V
                                            ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 16.
 (1) Общо събрание;  Управителен съвет; Председател на Управителния съвет; (2).Върховен орган на Сдружението  е Общото събрание /ОС/, което се състои от всички членове на Сдружението или от техни упълномощени представители .              (3).Управителен орган на Сдружението е  Управителният съвет /УС/, Председателя. (4)Контролен орган на Сдружението е Контролна комисия.           
Член 17. (1). Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението и се свиква веднъж годишно.
(2). Общото събрание се състои от по един делегат на структура до 10 синдикални члена и по още един делегат за всяка започната следваща десетица членове.
Член 18. Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава Председателя и членовете на Управителния съвет;
4. избира и освобождава Председателя и членовете на Контролната комисия;
5. взема решение за членуване в национални, регионални или браншови синдикални обединения;
6. взема решение за членуване в международни организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението а;
9. приема бюджета на Сдружението;
10. взема решения относно размера на членския внос и начина на неговото заплащане;
11. приема отчета за дейността на Управителния съвет и го освобождава от отговорност;
12. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
13. взема решения за образуването на фондове за финансиране отделните дейности, осъществявани от Сдружението;
14. взема и други решения, предвидени в устава.

15. избира / удостоява / Почетни членове.
Член 19. (1). Решенията на Общото събрание се вземат с квалифицирано мнозинство
- 2/3   от представените делегати, освен в случаите предвидени в закон.
(2). Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и другите органи на Сдружението.
(3). Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(4). Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните синдикални членове или на орган на Сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Член 20. (1). Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет не отправи писмено покана за свикване на общото събрание в едномесечен срок, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането и лицето, по чиято инициатива се свиква.
(3) Поканата
 се публикува в един централен всекидневник , изпраща се  безплатно на разположение на синдикалните дружества и се поставя на мястото за обявления в съответните структурни звена, най-малко един месец преди датата на провеждане на Общото събрание.
(4). Общото събрание на Сдружението може да бъде свикано извънредно от:
1. Председателят или Заместник председателят на Сдружението;
2. По инициатива на една трета от членовете на Управителния съвет;
3. По инициатива на една две трети от членовете на Контролната комисия;
4. По инициатива на една десета от ръководствата на местните структури.
Член 21. (1). Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на присъстващите членове.
(2). Когато Общото събрание се състои от делегати, то е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на присъстващите делегати.
Член 22. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове (делегати), които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и протоколчика на Общото събрание.
Член 23. (1). Общото събрание се открива от Председателя на Сдружението, който предлага проект за дневен ред и ръководство на събранието (председател, секретар-протоколчик и преброители). При неговото отсъствие Общото събрание се открива от Заместник председателя на Сдружението или член на УС.
(2). Общото събрание се ръководи от избрания председател, а секретар- протоколчикът изготвя протокол, който се подписва от него, председателя и преброителите, и се съхранява в специална книга, водена от Сдружението, безсрочно.
Член 24. (1). Всеки член на Сдружението или делегат, участващ в Общото събрание, има право на един глас.
(2). Участващ (Делегат) в Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
Член 25. (1). Управителният съвет се състои от нечетен брой членове -
9  / девет  /, включително Председателя, който е член на  Сдружението и са избрани с явно гласуване от Общото събрание за срок от  3 /три/ години..                                                    

 (2) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол е в състав от трима члена.                                                                                                                       

 (3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение. До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява своите функции.
 (4). Управителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца и се свиква от Председателя или зам.- председателя, а при отсъствието им - от техен заместник. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете.
(5). Извънредно заседание може да се свика по искане на всеки един от членовете на Управителния съвет.
(6). На заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, подписани от председателя и протоколчика, които се подреждат в специална книга.Към всеки протокол се прилага: списък на присъствалите членове и документите, свързани със свиканото заседание. Копия от протоколите се изпращат на всички структури. Протоколите и приложенията се пазят най-малко 5 години.
(7). Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите. Решенията могат да се вземат и неприсъствено чрез протоколи, подписани от всичките му членове.

Член 26. Права и задължения на Управителният съвет:

(1).Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от

вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се

предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3).Определя обема на функциите на отделни негови членове;

(4).избира заместник  председател на Сдружението;

(5).избира секретар и регламентира конкретните му права;
(6). координира и организира дейността на Сдружението;
(7). осигурява свикването на Общото събрание и подготвя заседанията;
(8). привежда в изпълнение решенията на Общото събрание;
(9). стопанисва и управлява имуществото на Сдружението и се разпорежда с него;
(11). приема финансовите отчети и баланси на Сдружението
(12). участва в подготовката и сключването на Колективен трудов договор, води преговори и участва в обсъждането и сключването на споразумения по проблеми на служебните, трудовите и осигурителните отношения;
(13). подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
(14). подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението през предходния отчетен период и програма за дейността;
(15). определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
(16). приема щатно разписание, реда за назначаване и освобождаване на персонала и други вътрешни правила;
(17). взема решения за изключване на синдикален член;
(18). взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
(19). взема решения за определяне и промяна на адреса на Сдружението;
(20). изпълнява задълженията, предвидени в устава.

(21) предлага  за избиране /удостояване/ от Общото събрание на Почетен член.

(22) на първото си заседание  след провеждане на Общо събрание , УС се конструира и разпределя ресорните отговорности  конкретно на членовете на Съвета.


Член 27. (1). Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Сдружението, а при отсъствието му - от заместник-председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок от депозиране на искането, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.
(2). Заседанията на УС са законни и същият може да взе решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите, а при вземане решенията за ликвидация по чл.14 ал.2 от ЗЮЛНЦ и по чл. 26, т. 7 и т. 14 от този устав - с мнозинство от всички членове.
(3). Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4). Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове.
Член 28. Председателят на УС се избира от Общото събрание измежду членовете на УС за срок от 3 години и има следните функции:
1. представлява Сдружението пред всички физически и юридически лица, държавни и общински органи, съдебните органи и пред всеки друг субект в страната и чужбина;
2. осъществява оперативното ръководство на  Сдружението ;
3. отговаря за изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
4. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
5. осигурява изготвянето на програми, отчети и други документи, които внасят за разглеждане в Управителния съвет;
Член 29.(1) Контролната комисия /КК/ се състои от нечетен брой членове (не по-малко от три), избрани с явно гласуване от Общото събрание за срок от три години.

(2) Председателят на КК се избира от  ОС измежду избраните членове.

(3) Работата на Контролната комисия се ръководи от председателя, който участва в заседанията на Управителния съвет без право на глас.
Член 30. Контролната комисия :
1.контролира изпълнението решенията на ОС;
2.контролира законосъобразността и целесъобразността на решенията на УС

3.контролира правилното използване имуществото на Сдружението.

4.дава заключение по годишния отчет, баланса и бюджета на сдружението;

5.се отчита за дейността си пред ОС.

                                                              Раздел VI
                                         СТРУКТУРИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 31. (1) В структурите на  Министерство на правосъдието, където работят повече от 10 /Десет/ синдикални членове, могат да се изграждат местни структури, наречени Дружества, които работят в областта на дейността на Сдружението по проблеми на местно ниво. При недостатъчен минимален брой синдикални членове за създаване на Синдикално Дружество в съответната структура  на МП същите се вписват в най - близкото Дружество по регионален принцип.
(2) Дружествата се регистрират в Управителния съвет на Сдружението .
(3) Структурата и дейността на Дружествата се уреждат с Правилник.

 


                                                           Раздел
VII
                                      ЧЛЕНСКИ ВНОС И ИМУЩЕСТВО

Член 32. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да заплащат ежемесечен членски внос.  Членският внос е в размер на 5 лева за физическите лица и 25 лева за юридическите лица.

(2).Срокът за внасянето на членския внос е до края на всеки месец за текущата година.

(3).Новоприетите членовете  плащат първоначална вноска в размер на 10лв.  

(4).По желание членовете могат да плащат и по-голям от определения членски внос.

(5) На приетите членове Сдружението издава официален документ за членство.

(6) Член на Синдиката, боледувал повече от законно установено работно време в месеца , намиращ се в отпуск по майчинство  , неплатен отпуск  или друго обстоятелство , независещо от него , при което възнаграждението му не се изплаща от работодателя и съответно сумата за членски внос не може да бъде удържана  безкасово по ведомост  , се освобождава от плащането на синдикален членски внос за съответния месец .

Член 33. Имуществото на Сдружението включва парични средства в наличност, ценни книги, вземания, права върху недвижими имоти и движими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост и всички други права, които законът допуска да бъдат притежавани от юридическите лица с нестопанска цел.
Член 34. (1)Сдружението осигурява финансови средства за своята дейност от:
(2). Доброволни вноски на сдружилите се,членски внос,  помощи и завещания от юридически и физически лица, субсидии, финансиране от правителствени и или международни програми и др. Управителния съвет е органът , който може да приема дарения и завещания.
 (3).Приходи от дейности разрешени от ЗЮЛНЦ или друг закон, както и от дарения или спонсорство.
Член 35. (1)Финансовите средства на Сдружението се съхраняват в банкова сметка и се разходват съгласно утвърден годишен финансов план по разпореждане на председателя.

(2)Средствата се използват за реализирането на целите и задачите на Сдружението.

 (3)Финансирането и имуществото се контролират и управляват от ръководните органи на Сдружението при спазване на законите, Устава и решенията на Общото събрание.

(4)Лицата участващи в изборните органи на Сдружението, не получават парични възнаграждения за извършената от тях дейност.
Член 36. Имуществото на Сдружението е отделно от имуществото на нейните членове. Сдружението не отговаря за задълженията на своите членове, както и те не отговарят за задълженията на Сдружението.
                                                                         

                                                         Раздел VIII
                                     ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 37. (1). Сдружението се прекратява, освен по решение на Общото събрание, и в предвидените от закона случаи с решение на компетентния окръжен съд.

(2) Разпределянето на имуществото, след удовлетворяването на кредиторите при

ликвидация, се извършва пропорционално - съобразно внесения членски внос, между

действителните членове към момента на ликвидацията.
 Член 38. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.


                                      ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ

 

 Член 39.  Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда
предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 Член 40.  Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на
настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско
законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел.
     Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на
Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” – ССЗБ , състояло се на   07.04. 2009 г. в гр. Пазарджик, в уверение на което същите са положили своя подпис
под този Устав в приложения поименен списък на учредителите .

 

 

ПРЕХОДНИ  И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”  / ССЗБ /

 

§.1. Уставът е изменен и допълнен с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 12.12.2009 год. в гр. Пазарджик. Гласували за измененията и допълненията на устава 36 делегати  представители.

 
§.2. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е нерезделна част от него.

 

§.3. Уставът е изменен и допълнен  с явно гласуване на заседание на извънредно Общото събрание на сдружението, проведено на 27.03.2010 год. в гр. Пазарджик. Гласували за измененията и допълненията на устава 56 делегати  представители.

 

§.4.  Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е нерезделна част от него

 

§.5. Уставът е изменен  с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 29.05.2010 год. в гр. Пазарджик. Гласували за измененията и допълненията на устава 51 делегати  представители.

 

§.6. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е нерезделна част от него.

 

§.7. Уставът е изменен  с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 29.01.2011 год. в гр. Пазарджик. Гласували за измененията и допълненията на устава 42 делегати  представители.

 

§.8. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е нерезделна част от него.

 

§.9. Уставът е изменен  с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 25.02.2012 год. в гр. Пловдив.  Гласували за измененията и допълненията на устава 51 делегати  представители.

 

§.10. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е нерезделна част от него.

 

 

§.11. Уставът е изменен  с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 27.04.2013 год. в гр. Пловдив.  Гласували за измененията и допълненията на устава 73 делегати  представители.

 

§.12. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е нерезделна част от него.

 

 

§.13. Уставът е изменен  с явно гласуване на заседание на Общото събрание на сдружението, проведено на 08.02.2014 год. в гр. Пловдив.  Гласували за измененията и допълненията на устава 100 делегати  представители.

 

§.14. Списъкът на делегатите гласували за приемането на този Устав е нерезделна част от него.

 

 

 

 

 

 

                                                     Председател   на УС на ССБЗ :

 

                                                                            / Иван П.Петров /