Новини

На основание чл.25 ал.4 от Устава на ССЗБ и чл.32 ал.1 от ЗЮЛНЦ, свиквам закрито заседание на Управителния съвет на ССЗБ, от 12.00 часа, на 11.10.2013 год. /петък /, в заседателната зала на ОС"ИН"Сектор "Пробация" гр.Пловдив,
при следния проект за дневен ред :

1.Анализ на социалния диалог (неговата ефективност), настоящата ситуация в контекста на кризата, изводи и тенденции, необходими действия.

                                                                                                       Председател на УС на ССЗБ: Иван П. Петров                                                                                                                          

 
Вход