Новини

На 22 ноември 2012 година, в гр.Пловдив, се проведе заседание на УС на Синдикат на Служителите в Затворите в България /ССЗБ /.
Заседанието се свика с оглед необходимостта от оценка на постигнатите резултати и приемане на мерки в изпълнение на уставните цели на Сдружението, а именно защита на професионалните и социални интереси на членовете.

Внимание се отдели на разрешаването на правни въпроси и защитата на правния интерес на служителите в ГД"ИН" и ГД"Охрана", с юридико - технически способи. На заседанието се разгледаха различни въпроси и са планувани дейности в тази връзка.

 
Вход