Новини

На проведено заседание на УС на ССЗБ днес, 21 май 2012 г. беше решено, организацията да пристъпи към подготовка за протестни действия. Протеста ще се изразява в протестен митинг на  10 юни 2012 г., пред сградите  на Министерство на правосъдието и на Министерството на финансите. Ако не бъде постигнат резултат, ще продължи под формата на други разрешени от закона действия.

Основната причина за протеста е неосъществения до момента, поискан от синдикалната организация диалог между министъра на правосъдието и министъра на финансите, с цел предоставяне на необходимите  допълнителни средства от централния бюджет за 2012 г. за финансово обезпечаване дейностите по изпълнение на наказанието "лишаване от свобода", „ пробация“ и „задържане под стража“, и за увеличаване на социалните плащания на служителите в ГД”ИН” и ГД”Охрана”, които не са индексирани повече от десет години.

Други причини за напрежението и недоволството сред служителите, които нееднократно сме излагали на вниманието на отговорните институции, медиите и обществеността са: липсата на ясна политика по отношение на наказателно изпълнителните органи в последните две десетилетия; отсъствието на връзка между отпусканите от държавата средства за издръжка на системата и реално необходимите за нормалното и функциониране; незачитане на трудови и социални права на служителите; прояви на груб антисиндикализъм по места и незачитане свободата и правото на сдружаване; непрозрачност и непрецизност в кадровата политика по места; липса на прозрачни процедури на обществените поръчки за доставка на униформено облекло и обувки; и др.

Синдикат на Служителите в Затворите в България е създаден през 2009 година и воден от залегналите в  Устава си основни цели, обединява усилията на своите членове за издигане престижа на професиите на служителите в пенитенциарната система, подобряване условията на техния труд, повишаване на тяхната професионална квалификация и компетентност, възвръщането на уважението и доверието в обществото към дейността на служителите от системата на местата за лишаване от свобода и задържане под стража в Република България.

Исканията ни са от социален и професионален характер, не са насочени срещу настоящото управление и нямат политически оттенък.

УС на ССЗБ призовава всички служители от затворите, следствените арести, пробационните служби, специализираните звена за охрана на органите на съдебната власт, както и всички съпричастни към случващото се от сектор  „Сигурност”, да подкрепят протестните действия !

 

 
Вход