До

                                                                                                                      Началника

                                                                                                                      на Затвора / ОС” ИН”/

                                                                                                                      гр. ..........................


                                                                  

                                         УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

 

 

          От ..........................................................................................................................................

                                                                ( име, презиме, фамилия)


          Уважаеми г-н/г-жа .............................................,

С настоящото Ви уведомявам, че на ................. в  гр........................  беше учредено синдикално дружество на Синдикат на служителите в затворите в България съдебно регистриран с решение №56/27.04.2009г.по фирмено дело №22/2009г. на Пазарджишки окръжен съд.

По смисъла на българското трудово законодателство от момента на своето учредяване сме легитимни представители на служителите, членуващи в синдикалното дружество и като такива можем да бъдем страна по трудови спорове, процедури по информиране, консултиране и др.

В качеството на Председател на синдикалното дружество, моля на основание чл.46, ал.1 от КТ и чл.258, ал.3 от Закона за МВР, да предоставите за ползване от членовете на Синдиката помещение и подходящо място за съобщения и други печатни материали, свързани с дейността му !

Моля, за взетото от Вас решение да бъда уведомен писмено !

Считам, че съвместната ни работа ще бъде ползотворна и в интерес на всички служители от повереното Ви ведомство.


Дата: ......................                                                                                                С уважение:............................

 
Вход