Синдикат на Служителите в Затворите в България 

TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS IN BULGARIA 

До Гл.счетоводител 

на Затвора/ОС"ИН" 

гр.................... 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

.........................................................................................................................................................

(име  презиме  фамилия)

..........................................................................................................................................................

(месторабота и длъжност)

         Уважаеми г-н/г-жо Главен счетоводител ,

    Моля, като член на Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/, от месечното ми възнаграждение, считано от м............. 20... год., да  бъде удържана сумата от 5.00 / пет /лева за членски внос в полза на Синдиката /ССЗБ/.

    Сумата да бъде превеждана по сметка на: Сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България„ - IBAN : BG84FINV91501203948743  при  Първа инвестиционна банка  / ПИБ / клон  гр.Пазарджик, основание за плащане – членски внос  за съответния месец.

    Настоящото съгласие за удръжка на членския внос от трудовото ми възнаграждение има сила до замяна с ново съгласие, при промяна на размера на членския внос или до получаването на изричен писмен отказ от моя страна за прекратяване на удържането на членския внос от трудовото ми възнаграждение.

Дата: ..................                                                                                          Заявител: ................

 
Вход