До

                                                                                                                  Управителния съвет на  ССЗБ 

                                                                                                                  гр.  Пазарджик

 

        

                                               З А Я В Л Е Н И Е

                                                                   ЗА СИНДИКАЛНО ЧЛЕНСТВО

 

 ...................................................................................................................................................................

                                                                        (име  презиме  фамилия)

 

...................................................................................................................................................................

(месторабота  и  длъжност)

 

...................................................................................................................................................................

                                                                     (Адрес  за  кореспонденция)

 

 

        Тел/GSM:…………………………………                                                  E-mail:……………………………………...

 

        Уважаеми  членове  на Управителния съвет на ССЗБ,

 

     Желая да бъда приет /а/ за  член  на Сдружение ССЗБ.

     Запознат /а/ съм  и  приемам  Устава и Правилника на ССЗБ.

     Заявявам, че съм съгласен /а/ ежемесечно да заплащам членския внос в определения размер за ССЗБ.

     С членството се задължавам да спазвам Устава  на ССЗ, вътрешната уредба на синдикалната организация и да   изпълнявам решенията на синдикалните органи.

 

 

      Дата :                                                                                                              С уважение :