Новини

Отчетно-изборно събрание на ССЗБ се проведе на 25 февруари 2012г. в конферентната зала на хотел „Родопи“ – гр. Пловдив. В рамките на Събранието, след като се запознаха в делови порядък със съдържанието, делегатите на ОС приеха отчета за дейността на УС за 2011г., Финансовия отчет за едногодишния период и Доклада на КС. След направени обсъждания и проведено гласуване упълномощените представители на СД приеха промени в Устава на Сдружението.

След разискване Събранието прие, Синдиката да се ръководи от политиката, основните насоки и приоритетите дефинирани в Устава на Сдружението, принципите на почтеност и прозрачност, при спазване на действащото национално и международно законодателство в областта на социалните и трудови отношения.

Поради несправяне със задълженията Илия Кулишев бе освободен като член на Управителния съвет на ССЗБ с решение на ОС и на негово място бе избран Стайко Славчев.

Иван Петров беше упълномощен да внесе документите за промяна в съда.

 
Вход