Действия на ССЗБ

Омбудсманът Константин Пенчев да предприеме предвидените в Закона за омбудсмана средства и окаже съдействие за разрешаване на проблеми във връзка с неспазване на българското трудово законодателство по отношение на служители в МП-ГД"ИН", поиска Иван Петров, председател на Синдикат на служителите в затворите в България.

За липсата на предприети действия за търсене на решения от страна на Министерство на правосъдието във връзка с   препоръките в Становище /ИЗХ № 1745-576/05.07.10 /на омбудсмана относно жалби № 576/2010 и № 932/2010 на ССЗБ по въпроси свързани с отчитане и заплащане на работното време на надзиратели в ГД"ИН", сигнализира обществения защитник, председателя на ССЗБ.

С непосредствено изложените факти касаещи трудови възнаграждения, отпуски, условия на труд, социални придобивки на служителите, в писмото се казва още:

"В работата си по защита на правата и интересите на служителите в Министерство на правосъдието, Синдикат на служителите в затворите в България имаме основателни причини да считаме, че понастоящем Министерството на правосъдието, не зачита наши законно признати и гарантирани права и една категория от служителите е непрекъснато ощетявана и то в противоречие със закона.

От момента на регистрацията на Сдружението до настоящия момент, с решенията и с действията си,  МП явно демонстрира – нежелание за установяване на конструктивен диалог с представителите на работещите по проблемите, дебатиране и предлагане на решения и реални опити за справяне с тях. Това отношение намира израз не само в  неравностойното третиране, граничещо с дискриминационно отношение спрямо служителите в МП, но и във факта, че на официалните представители на ССЗБ под един или друг предлог не се оказва нужното съдействие,  когато е било поискано такова. 

Уважаеми Г-н Пенчев, за съжаление, проблемите, с които се сблъсква Синдиката, не са само посочените, поради което, от името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България, се обръщам към Вас с молба за среща. 

Ние желаем да спазваме закона и сме готови да поемем отговорността да бъдем партньор на Държавата  в общата грижа по реформирането на системата на местата за лишаване от свобода, като неразделна част от процеса на съдебна реформа и успешното противодействие на престъпността.
Считаме, че малка стъпка за това, може да бъде нашата дейност по защита на правата на всеки наш добросъвестен член във връзка с правото му на подходящи за здравето, сигурни и достойни условия на труд."

 
Вход