Защо да станете един от нас :

За да познавате и отстоявате своите социални и трудови права;

За да получавате квалифицирана помощ и защита;

За да сте защитен от произвола на работодателя или негов представител;

За да участвате активно в процесите на преговори;

За да се зачита мнението ви;

За да изразите своята солидарност и подкрепа ;

За да реализирате своите трудови , социални и икономически права и интереси.

Ако искате да защитите своите права и да станете част от семейството на първата и единствена организация, имаща за цел защита на социалните и трудови интереси на служителите в затворите, следствените арести и пробационни служби в България, то имайте предвид, че членството в Синдиката се реализира чрез синдикалните дружества.

Когато са налице желание и интерес сред служителите, Вие можете да се превърнете в инициатор за създаване на синдикално дружество.

1. Решение за създаване на синдикално дружество към ССЗБ могат да вземат единствено, самостоятелно и доброволно дееспособни физически лица - служители на Министерство на правосъдието, наети по служебно или трудово правоотношение които провеждат учредително събрание, при наличие най-малко на пет учредители.

2. Събранието избира Председател (водещ на събранието), протоколчик и приема дневен ред, който включва:запознаване с Устава на ССЗБ, решение за учредяване на синдикално дружество и избор на (председател, зам.председател и секретар ).                            

3. Събранието решава начина на гласуването (тайно или явно). След процедурите по гласуване се съставя учредителен протокол, който трябва да съдържа дата, място, дневен ред, взети решения, подписва се от водещия заседанието, протоколчика и от всички учредители с име, презиме и фамилия или се прилага списък на учредителите.

4. Ръководството на синдикалното дружество осъществява контакт с представители на Синдиката и ги информира за желанието си за членство в ССЗБ.

5. Ръководството на синдикалното дружество уведомява работодателя (началника) за създаденото СД.

Учредителният протокол ( Приложение 1 ) се изпраща до УС на ССЗБ.

След приемането на СД се издават печат, банкова карта, членски карти – удостовереващи легитимност на СД и представителни функции на председателя на СД.

За реализацията на индивидуално членство е предвидена сравнително опростена процедура.Всеки работник или служител заявява волята си за членство в синдикалната организация чрез писмено заявление до нейното ръководство, което съдържа: трите имена, професия, месторабота, подпис на заявителя и дата. Заявлението следва да съдържа декларативен текст, според който кандидатстващият за членство поема доброволно ангажимента да спазва устава на организацията и да плаща редовно членския си внос ( Приложение 2) . Приемането на синдикален член се извършва от ръководството на синдикалната организация съгласно установените изисквания и вътрешноорганизационните документи на всеки основен член на ССЗБ.Членството се придобива след заплащане на встъпителен членски внос  определен от Общото събрание в срок до 30 число на  месеца следващ от получаването на уведомлението за одобрение на кандидатурата.Членството на синдикалния член се удостоверява с членска карта. Ако новоприетият член желае членският му внос да се събира по ведомост, той представя на работодателя писмена молба за това ( Приложение 3 ).

Прекратяването на членството става с писмено заявление до ръководството на организацията и не подлежи на утвърждаване или одобряване. По отделен ред се прекратява членството в синдикалната организация, когато основание за това е виновно поведение на синдикалния член, в случаите предвидени в Устава на ССЗБ.

Повече информация, помощ и съвети можете да получите на тел: +359892232965 ; +359892232968 или ни пишете на нашия e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Потърсете ни!