29 януари 2010 Институции | радио "Фокус” – Сливен

Синдикатът на служителите в затворите е готов да работи съвместно с всички институции

Сливен. Синдикатът на служителите в затворите в България изпрати отворено писмо до всички медии в България. Пред радио "Фокус" - Сливен Кирил Кръстев, Заместник - председател на СД Сливен заяви , че поводът за писмото е днешния професионален празник на работещите в системата на главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието, както и забавянето на разрешаване на проблемите.

От синдиката изразяват готовността си да работят съвместно с всички институции в България за постигане на основните им цели. Кръстев заяви, че след проведените до момента срещи между синдикатите и Министерство на правосъдието е декларирана готовност и от двете страни за ефективен социален диалог. „Притеснени сме от обстоятелството, че обсъждането на представителството и правилата за организация на работата на Съвета за социално партньорство бе отложено за края на месец март, което означава, че и създаването на такъв съвет към Министерството с представителство на Синдиката на служителите в затворите се отлага за неопределено време”, каза още Кирил Кръстев.

Той обясни, че основна задача на Съвета е обсъждане и разрешаване на нуждите, свързани с ежедневната работа на служителите, защитата на трудовите им права, представяне на конкретни мерки за по-ефективна организация на работата и подобряване на материалното състояние на служителите в затворите, включително чрез предложения и участие в подготовката на проекти на нормативни и вътрешни актове, а с отлагането на създаването на Съвета за социално партньорство означава, че се отлага разрешаването на проблемите.

„В деня на нашия празник, 29 януари, искаме да напомним за проблемите, пред които сме изправени. Пожелаваме живот и здраве на онези, които показват висок морал, ценностни качества и успяват да преодолеят всички препятствия, за да изпълнят достойно своя служебен дълг”, заяви Кирил Кръстев.

Стела ЙОВЧЕВА

Ето и пълният текст на писмото:

ОТВОРЕНО ПИСМО
от Синдикат на служителите в затворите в България

Повод за отвореното ни писмо е желанието публично да поздравим всички колеги по случай професионалния празник на работещите в системата на главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието и в деня на нашия празник 29 януари напомним за проблемите, пред които сме изправени на имащите отношение към тях.

Пожелаваме живот и здраве на онези, които показват висок морал, ценностни качества и успяват да преодолеят всички препятствия за да изпълнят достойно своя служебен дълг. Едновременно с това използваме случая да изкажем нашата готовност да работим съвместно с всички институции в Р България за постигане на нашите основни цели. Желанието ни нашата професия да има заслужено място в обществото ни задължава да поемем своята отговорност и бъдем ангажирани в процесите, които ще доведат до промени, гарантиращи една по-добре работеща пенитенциарна система и до подобряване на социалния статус на заетите в нея.

Нашата самокритичност ни кара да споделим осъзнатия извод, че за да се случи това е задължителна промяна в мисленето, изградените стереотипи и нагласи в работата на голяма част от служителите. Ниското професионално самочувствие и липсата на достатъчно висока мотивация, които се засилват в последните години са породени от недоброто социално – икономическо състояние на работещите в затворите и следствените арести , недостатъчна подготовка и натрупано служебно напрежение. Тяхното преодоляване може да бъде факт единствено и само с активното участието на професионалното ръководство, държавата в лицето на МП, помощта на неправителствени организации, както и по-широка информираност на обществото чрез медиите за тези процеси.

Със задоволство отбелязваме факта, че след проведените до момента срещи между синдикатите и МП има декларирана готовност от двете страни за ефективен социален диалог. Притеснени сме в същото време от обстоятелството, че обсъждането на представителството и правилата за организация на работата на Съвета за социално партньорство бе отложено за края на месец Март, което същевременно означава, че и създаването на такъв съвет към МП с представителство на ССЗБ се отлага за неопределено време. Имайки предвид, че основна задача на ССП е обсъждане и разрешаване на нуждите, свързани с ежедневната работа на служителите, защитата на трудовите им права, представяне на конкретни мерки за по-ефективна организация на работата и подобряване на материалното състояние на служителите в затворите, включително чрез предложения и участие в подготовката на проекти на нормативни и вътрешни актове, на практика означава и отлагане на разрешаването им. Нашата отговорност ни кара да споделим, че осъзнаваме тежкото финансово състояние на страната ни в момента, като обективна причина за забавяне отстраняването на тежките проблеми, пред които сме изправени, но отлагането води до тяхното задълбочаване.

ССЗБ призовава към обединяване около общи цели, тези и действия!

Източник: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=354883&station=&qid=803

 
                                    Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България
                                   TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA

    

                                                                                 До       

                                                                                 Печатни и електронни медии в РБългария


 
   Уважаеми дами и господа редактори и журналисти на независими и свободни българси медии ,

   На 27.04.2010г. „Синдикат на служителите в затворите в България” навършва една година от своето създаване.Официалната регистрация на Сдружението в съда преди една година позволи за първи път в историята на затворите в България упражняващите професии в системата на ГД”ИН” към МП  да имат възможност да участват и развиват своя организация, чрез която да отстояват и защитават свои основни социално-икономически и трудови интереси и права в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна. Този повод и желанието ни публично да поздравим всички членове и симпатизанти на нашето младо сдружение ни накара да потърсим съдействие  от вас с надеждата , че това може да стане факт  чрез вашата медия , за което предварително благодарим.

     Пожелаваме живот и здраве на онези колеги ,които показват висок морал , ценностни качества и  успяват да преодолеят всички препятствия за да изпълнят достойно своя служебен дълг.В същото време благодарим на всички свои членове , симпатизанти и съмишленици в лицето на сродните на нас синдикални организации за тяхната подкрепа , оказаното доверие и помощ за реализиране на предприетите от нас инициативи и действия за постигане целите на Сдружението.

         Едновременно  с  това за пореден път използваме случая да изкажем нашата готовност да работим съвместно с всички институции в РБългария за разрешаване на тежките проблеми , пред които са изправени работещите в пенитенциарната система  и които със съжаление отбелязваме , че се задълбочават .

26.04.2010г.                                                                                                     УС на ССЗБ

Пазарджик                                                                                                       Председатели на СД

 

 

От днес сайтът разполага със система за изпращане на съобщения между потребителите. За да ползвате системата трябва единствено да се логнете в сайта й от дясната страна ще Ви се появи меню с наименование "Пощенска кутия".

При клик на линка "Ново съобщение" ще Ви се отвори прозорец в който можете да напишете вашето съобщение и от горния десен ъгъл да изберете до кой точно потребител искате да го изпратите.

( както е показано на снимката от долу )

 

 
Системата е вградена и във форума на сайта, като на вашият профил във форума можете да намерите съответно линковете за изпращане на съобщения, получени съобщения и изходящи съобщения и кошче.
( както е показано на следващата снимка )
 
 

 

 
                                   
                                      "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/
 
 
ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА   ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
"СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
 

 Управителният съвет

на СДРУЖЕНИЕ  "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”- гр.Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,   и във връзка с разпоредбата на  чл.20  ал.5,т.1  от Устава  свиква  общо събрание  на   29.05.2010. г. в 10.30 часа в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазарджик, ул. Константин Величков 1  при следният ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ :

1..Отчет за дейността на Сдружението от 01.01.2010г. до 30.04.2010г . Доклад на Контролния съвет за извършена проверка на финансовия отчет на Сдружението .                            

2.Освобождаване от отговорност на УС.            

3. Промени в Устава на Сдружението

4.Освобождаване от длъжност  на председателя  и членове на УС и председателя и членовете на КС .

5.Избор на нов УС и негов председател, КС и негов председател.                                             

6.Разни

Проект за решение:

 
П Р О Т О К О Л    № 1\22.03.2010.г.
                          от заседание на Управителния съвет   на сдружение с нестопанска цел
                                 "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/

Днес,22.03.2010 г.,се проведе извънредно заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” /ССЗБ/.

На заседанието присъстваха следните  членове на Управителния съвет:

            1. Илия Димитров Божилов, , - председател

            2. Тодор Иванов Денев, ,  -зам-председател,

            3. Юлиян Христов Желязков, ,  - член

            За   секретар-протоколист бе избран - Юлиян Желязков.

Заседанието на Управителния съвет протече при следния дневен ред:

Председателят на Сдружението Илия Божилов на осн. чл.20 ал.5 , т.1 от Устава във връзка с чл.26 от ЗЮЛНЦ направи своето искане за свикване на общо събрание за вземане на решения при дневен ред: