Уважаеми приятели ,

     След изпратеното до главния редактор на "Mediapool" писмо по повод журналистически материал публикуван в електронното издние , в който по адрес на работещите в затворите бе използано определението "пазачи" от медията поднесоха своите извинения  за използвния журнлистически жаргон.

    Имаме уверението на автора на статията Г-н Степан Хиндлиян , че квалифицирането ни като "пазачи" не е било злонамерено и материала ще бъде в тази си част редактиран.Същевременно Г-н Хиндлиян сподели , че проблемите на служителите в сферата на сигурността са тема , която следи и отразява в своите материали , разбира отговорността на нашите професии и значението на синдикалната дейност на професионалните профсъюзи .

    УС на ССЗБ блгодари на екипа на "Mediapool" за бързата реакция и проявения висок професионализъм!

 

 

                                      Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България
                                     TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA

     
                                                                           

                                                                                                 До
                                                                                                 Главния редактор на "Mediapool"
                                                                                                 Г- жа Стояна Георгиева

   Уважаема Г-жо Главен редактор ,  

   От УС на Синдикат на Служителите в Затворите в България изразяваме своето възмущение от факта , че в заглавието на материала и по-надолу в него „Полицаи, военни и пазачи в затворите канят властта на дискусия” / Сряда, 1 Септември 2010 / публикуван на страниците на уважаваното от нас електронно издание , което ръководите служителите от затворите и арестите в страната са квалифицирани , като „пазачи”.
  

   Реформирането на пенитенциарната система е неразделна част от процеса на ускорена съдебна реформа и успешното противодействие на престъпността. Като цяло процесът на реформиране е продължителен и труден вследствие на натрупаните от десетилетия нерешени проблеми.Въпреки това в последните години страната ни постига напредък в развитието и усъвършенстването на наказателното изпълнение , което е заслуга на заетите в сектора служители. Стратегията за развитие на местата за лишаване от свобода и утвърждаването на съвременен модел на пенитенциарната система в съответствие с международните минимални стандарти ни изправя ежедневно пред редица предизвикателства и кара да осъзнаем нуждата от промяна на изградени в миналото мислене и стереотипи на работа. Покриването на стандартите , които по – горе посочваме и факта , че затворническият персонал изпълнява важна обществена задача и задължава тези служители при набирането им ,обучението и в процеса на работа да отговарят на високи стандарти и развиват различни умения / ЗИНЗС Чл. 20. (1) За държавни служители се назначават лица с висока нравственост, професионална квалификация, физическа и психологическа пригодност за работа в местата за лишаване от свобода и пробационните служби. /, които не се свързват единствено и само с надзорно – охранителна дейност е причина да изразяваме несъгласието си с използваните в различни медии определения , като „пазачи” , „тъмничари”, „пазванти” и др. Служителите от затворите и арестите са държавни служители по служебни правоотношения по Закона за МВР и длъжността ни е „надзирател” а категорията „полицай” по смисъла на горния Закон . / ЗИНЗС Чл. 19. (1) Служители в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и в териториалните й служби са:
1. държавните служители;
2. лицата, работещи по трудово правоотношение.
(2) За държавните служители се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи, доколкото в този закон не е предвидено друго. /
  

   Стремеж на ССЗБ е поддържане на контакт с медиите и информиране на обществото чрез тях за случващото се зад „високите стени” и проблемите на служителите в системата.Вярвайки във Вашия професионализъм и имайки предвид основни функции на медиите в демократичните
общества , като определяне на ключови социални проблеми, техните причини и възможностите за решаването им , както и предоставяне на трибуна за хората , представящи и защитаващи интересите на отделните обществени групи силно се надяваме занапред публикуваните в "Mediapool" материали да показват по-сериозно отношение към професията Надзирател , нашия труд и проблемите чието разрешаване търсим .
  

   При желание от Ваша страна за получаване на по добра информация за дейността на ССЗБ и за развитие на нашите отношения с цел информиране и запознаване на обществото с нашата трудна професия , можете да се свържете с мен на GSM : 0892 232 965 , 0888 850 394 и на посочения по горе e-mail ,както и да посетите нашия сайт на адрес : www.sszb.eu , от където има връзка и със страницата на нашата група във facebook .

01.09.2010 год.                    С уважение: Председател на УС на ССЗБ :
гр.Пловдив   
                                                                                           /Иван П. Петров /

 

   Приятели ,

   Проблемите ни продължават да се задълбочават.
Лятото и "отпуските" свършиха.Нашето положение като служители не се е подобрило, напротив - постоянно сме обект на експерименти , рестрикции и равнодушие. Поради това планираме провеждането на комплекс от мероприятия, с които да защитим законните права на своите членове в областта на труда.

   На 30.08.2010 г. в офиса на СФСМВР се проведе среща между представители на УС на СФСМВР , ССЗБ , СПБ "Огнеборец" и БОЛ "Раковски".Във връзка с декларираната от организациите взаимна солидарност , подкрепа и готовност за общи инициативи бе взето решение за провеждане на дискусия на тема "Професионални и социални проблеми в условията на криза пред държавните служители от МВР , МП и военнослужещите от МО" на която да бъдат поканени Министър председателя Г-н Бойко Борисов и министрите имащи отношение по - проблемите.

   С текста на поканата и проекта за дневен ред на дискусията може да се запознаете по - долу на началната страница на сайта или в раздел "Действия на ССЗБ".

   Моля да имате предвид, че местата в залата са ограничени.