Новини

                                                                                 СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с нарасналото социално напрежение сред служителите в МП-ГД"ИН" в последните месеци , на 09 октомври 2010 год./ събота / в гр. Пловдив - COCKTAIL CLUB "ORANGE"  от 12.00 ч. ще се проведе разширено заседание на Управителния съвет на ССЗБ , с участието на представители на Синдикалните дружества , Контролния съвет и членовете в ССП към МП при следния проект за дневен ред :

Начало - 12.00 ч.

1.Анализ на социалния диалог (неговата ефективност), настоящата ситуация в контекста на кризата , изводи и тенденции , необходими действия

2.Разглеждане на постъпили до УС сигнали и предложения от членове на Сдружението

Кафе пауза 15.00 - 15.30 ч.

3.Разгглеждане на въпроси свързани с подобряване на финансовото управление и контрол

4.Разглеждане на оферти относно преференциални социални комплекти за членове на синдиката

Приключване на заседанието - при изчерпване на дневния ред.

Заседнието е открито.

 
Новини

На 29.09.2010г. в зала 232 на Парламента се проведе заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. В заседанието участваха депутати от ГЕРБ, БСП, СДС, РЗС и ДПС. За представяне на позицията на служителите по ЗМВР след множество писмени заявки  бяха поканени нашите партньори от СФСМВР - Председателят на УС на СФСМВР В. Попов и зам.-председателите Г. Грозев и Б. Мазнев. По т. 1 е разгледано предложение за законопроект за изменение и допълнение на ЗМВР на ръководството на МВР /1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 002-01-81, внесен от Министерски съвет на 16.09.2010 г. / Проектът за ЗИД е бил представен от Зам. министър В. Вучков.

В. Попов е представил основни предложения на СФСМВР към ЗИД на ЗМВР, сред които да се запази параграф 1а от Допълнителните разпоредби на ЗМВР, синдикалните организации в МВР да имат право да участват в Националния съвет за тристранно сътрудничество, майките-държавни служителки да се ползват от особената закрипа на закона, да се разреши на държавните служители да полагат допълнителен труд извън МВР.

Зам.-министър Вучков е заявил, че исканията на синдикатите за промени са революционни и трябва да бъдат дискутирани в рамките на широк обществен дебат.

Г-н Й Бакалов, депутат от СДС, е посочил, че в ЗИД на ЗМВР не са заложени промени, които да гарантират сигурността на служителите в МВР, като продължава постоянната несигурност дали на служителите ще бъдат изплатени 20-те заплати и запита дали ръководството на МВР ще представи изцяло нов закон за МВР според обещанията на министър Цв. Цветанов.

Г-жа К. Нинова, депутат от БСП, е посочила, че предложенията на СФСМВР са мотивирани солидно и отправи въпрос към Зам.-министър Вучков дали предложенията са разгледани и какъв е отговорът на ръководството на МВР. Зам.-министър Вучков е отговорил, че някои от предложенията могат да бъдат разгледани и включени между първо и второ четене на ЗИД на ЗМВР, включително и предложнието карти за градски транспорт да ползват не само държавните служители от МВР, а и ЛРТП.

Зам.-министър Вучков не е отговорил на въпроса каква е позицията на ръководството на МВР по изпратеното от Европейския полицейски съюз писмо до Премиера, Парламента и Министъра на ВР, въпреки че му е бил зададен точно и конкретно два пъти.

Предложеният ЗИД на ЗМВР е приет от КОРВС с явно гласуване.

На всички присъстващи членове на комисията са били раздадени папки , съдържащи предложенията за промени в ЗМВР и съвместната Декларация на СФСМВР, ССЗБ, БОЛ „Раковски” и НСП „Огнеборец” от 16.09.2010г.

Представители на ССЗБ участваха в пет работни срещи през м.август и м.септември с представители на СФСМВР , НСП "ОГНЕБОРЕЦ" , БОЛ "Раковски".

На срещите бяха обсъдени и въпроси свързани със ЗИД на ЗМВР , касаещи служителите на МП-ГД"ИН".В тази връзка ССЗБ подкрепя изцяло направените от СФСМВР предложения към ЗИД на ЗМВР и ще продължи да работи в тясно сътрудничество със СФСМВР споделяйки общото желание за намиране на решения по проблемите на служителите , отчитайки интереса и нуждите на своите членове.

 
Новини

Допълнителни средства в размер на над 7 млн. лв. ще бъдат осигурени за нормалното функциониране на местата за лишаване от свобода

Въпреки предприетите мерки за оптимизиране на разходите и провеждането на режим на икономии при разходването на бюджетни средства, утвърдените бюджетни кредити на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) и териториалните и служби за 2010 г. не достигат за осигуряването на дейността по изпълнение на наказанията, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Към момента предвидените средства за издръжка са недостатъчни за осигуряването на прехраната, снабдяването с лекарствени средства и консумативи, за медицинското обслужване и за битовото осигуряване на лишените от свобода и задържаните лица. В резултат на нарастващата задлъжнялост към фирмите-контрагенти сериозно се възпрепятства доставката на стоки и извършването на услуги, което силно затруднява нормалното функциониране на териториалните служби на ГДИН.

Неблагоприятната работна среда, напрежението в ежедневната работа на служителите в местата за лишаване от свобода, очакваната промяна в условията за пенсиониране и други фактори катализираха напускането на системата през тази година на голям брой служители. В резултат на освобождаването им от работа, възникнаха сериозни затруднения, свързани с изплащането на дължимите им обезщетения.

С оглед преодоляване на затрудненията Министерският съвет прие Постановление за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010г. по бюджета на Министерството на правосъдието за финансово осигуряване на дейността по изпълнение на наказанието лишаване от свобода.

По бюджета на Министерство на правосъдието за 2010г. ще бъдат предоставени допълнителни средства в размер на 7 596 570 лв., от които 3 996 570 лв. за издръжка на местата за лишаване от свобода и 3 600 000 за изплащане на обезщетения на освободени служители.

Виж_повече 

 

 


                                             

 

                                                               Д Е К Л А Р А Ц И Я

Ние, представителите на Синдикална федерация на служителите в МВР, Национален синдикат на пожарникарите „Огнеборец”, Българска офицерска легия „Раковски” и Синдикат на служителите в затворите в България , като взехме предвид законните професионални интереси и нужди на нашите членове – служители в МВР, МО и МП - ГД “ИН”, като отчетохме нормите на действащото международно законодателство и нормите на ЕС в областта на труда , като съобразихме настоящото състояние на държавата и мястото й в Европейския съюз и като споделяме общото желание за равнопоставено съвместно участие в един последователен и ефективен социален диалог

                                                        

                                                                 Д Е К Л А Р И РА М Е:

1.Категорично настояваме за изработването на ясна и конкретна стратегия, която да обобщи визията на правителството за промени в статута на служителите на МВР, МО и МП - ГД „ИН” и срокове за реализирането им с участието на синдикалните и професионалните организации.

2.Обявяваме се против всяко необосновано отнемане на социални и професионални придобивки на служителите в МВР, МО и МП - ГД „ИН”, като настояваме общият обем на социални и професионални права на служителите да не се променя конюнктурно.

3.Правителството и Народното събрание спешно да предприемат мерки за уеднаквяване на професионалните и социалните права на служителите от МВР, МО и МП - ГД „ИН”, както и уеднаквяването им с нормативните изисквания на МОТ и ЕС.

4.Правителството и Народното събрание спешно да предприемат промени в законодателството, които да гарантират представителството на служителите от МВР, МО и МП - ГД „ИН” на национално равнище при обсъждане на промени в професионалните им, социални и осигурителни права, здравословни и безопасни условия на труд, изготвяне на стратегии за промени и защита на други техни законни интереси в областта на труда.

Изразяваме силно безпокойство от пасивността и незаинтересоваността на правителството към професионалните и социалните проблеми на служителите в МВР, МО и МП - ГД ”ИН”. Заявяваме, че СФСМВР, НСП „Огнеборец”, БОЛ „Раковски” и ССЗБ ще продължат съвместната си работа за защита на законните, професионални и социални права на своите членове, като при последващ отказ за диалог от страна на правителството ще уведомят за това своите европейски партньори и европейските институции и ще предприемат активни действия, включително съвместни протести.

Надяваме се, че поетите ангажименти от страна на правителството ще бъдат реализирани в спешен порядък и няма да се превърнат в напразни обещания.
Служителите в МВР, МО и МП - ГД ”ИН” са гарант за сигурността на държавата и всички експерименти спрямо тях са неуместни и опасни особено в условията на финансова криза.

                                                                   

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС

                                                                    НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА
                                                                    СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР:
                                                                 
                                                                     / Валентин Попов /

                                                                    ПРЕЗИДЕНТ  НА  НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ
                                                                    НА ПОЖАРНИКАРИТЕ  „ОГНЕБОРЕЦ”:

                                                                     / Любомир  Еленков /
                
                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  БЪЛГАРСКА
                                                                     ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ „РАКОВСКИ”:

                                                                      / кап. Иван  Милов /

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  УС
                                                                     НА СИНДИКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  
                                                                     В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

                                                                      / Иван  Петров /

 
Новини

На 23.09.2010 г.в Заседателната зала на ГД"ИН" се проведе среща между членове на ръководния орган на сдружението и представители на ГД"ИН".От страна на ССЗБ на срещата присъстваха:

  1. Иван Петров Председател на УС
  2. Христо Илков Зам.председател на УС
  3. Георги Стоянов Член на УС
  4. Цветан Михайлов Член на УС
  5. Емил Велков Представител в ССП към МП

 За разглеждане в дневния ред бяха заложени следните въпроси :

  1. Проблема с неправилното отчитане на работното време и положен извънреден  труд в различните подразделения на ГД „ИН”.
  2. Проблема с ненавременното получаване и в непълен размер на вещевото доволство и неговото  лошо качество , както и липсата на лични предпазни и защитни средства за служителите от НОС във връзка с професионалните им задължения включващи работа с лица преносители на заразни и инфекциозни заболявания и лица извършили тежки престъпления.
  3. Проблема с натрупаните неизползвани дни от полагаемия годишен отпуск на служителите , начините и механизмите за ползването им във връзка с настъпилите промени в КТ.
  4. Проблема с негативното отношение на някои ръководители на местни подразделения към членовете на СД и оказването на натиск върху техните ръководства.

 

По първа точка от дневния ред не бе постигнат консенсус между страните.От страна на ССЗБ бе подчертано , че търсенето на решение по този въпрос ще продължи.В тази връзка в началото на седмицата бе изпратено становище до Министъра на правосъдието Г-жа Маргарита Попова Относно:  работното време  на държавните служители по смисъла на Закона за министерство на вътрешните работи /ЗМВР/ и Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража /ЗИНЗС/,  в частност на служителите при ГД ”ИН” , с молба да бъде издадена Инструкция за реда и определяне на работното време, отчитането му и компенсирането му за служителите в ГД”ИН”; или да бъде допълнена Заповед №ЛС-03-1182/10.10.2007г.  на Министъра на правосъдието с текстове сходни с инструкция, действаща по ЗМВР; или се издаде нова Заповед на база съществуващата инструкция, действаща по ЗМВР.

По втора точка от дневния ред страните се споразумяха за в бъдеще в комисиите за обществени поръчки да участват представители на синдиката .От страна на ГД"ИН" бе заявена готовност за прилагане на различни механизми , предложени от Синдиката , целящи получаване на обратна връзка , относно качеството , цените , и своевременното доставяне на вещево доволствие по териториалните подразделения.

Бе обсъден въпроса с липсата на защитни и предпазни средства на състава.Имаше нужнуто разбиране за сериозността на проблема от страна на професионалното ръководство и бе поет ангажимент да се направи необходимото такива да бъдат предоставени.

Очаква се промяна в наредбите , които да облекчат режима за закупуване на лично оръжие от служители по общия ред.

По трета точка от дневния ред също не беше поет конкретен ангажимент от страна на ГД"ИН", независимо от заявената готовност за търсене на решение и уверението , че се полагат усилия проблема да бъде изчистен.ССЗБ заяви твърдата си позиция , че този проблем е в състояние в определен момент да се окаже причина за дестабилизиране на работата в затворите и сл.арести и ще продължи да настоява на различни нива да се предприемат конкретни действия.
На последното заседание на ССП към МП при разглеждането на този въпрос от страна на Зам.министър Христо Ангелов бяха делегирани права на ГД"ИН" относно неговото разрешаване.В тази връзка и поради липсата на официално становище от страна на професионалното и политическо ръководство в последните три месеца ССЗБ ще отнесе въпроса до МП. 

Във връзка с негативното отношение на ръководители на местни подразделения към членове на СО и оказването на натиск върху техни представители , Гл.комисар Петър Василев изрази категорично мнение , че не намира подобно поведение за приемливо и държи за подобни случаи занапред да бъде лично информиран.

Извън дневния ред бяха обсъдени механизмите за създаване на Комисии за социален диалог във връзка с чл.19 (2) от ПРАВИЛАТА ЗА   ОРГАНИЗАЦИЯТА   И   ДЕЙНОСТТА   НА   СЪВЕТА   ЗА   СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

Не бяха подминати и въпросите с изплащането на обезщетенията на пенсионирани служители , средствата от СБКО , полагащите се еднократно суми при ползване на платен годишен отпуск.По тях Гл.директор Петър Василев се ангажира след отпускане на предвидени допълнителни 7,6 млн. лева от Министерство на финансите , тяхното изплащане да започне.
В хода на срещата Г-н П.Василев запозна синдикалните представители с това , че Министъра на финансите Г-н Симеон Дянков , след  като се е запознал на място с условията в ЗО Кремиковци и разбирайки лошите условия в българските затвори е обещал да бъдат отпуснати повече , от предвидените финансови средства за капиталови разходи , с цел извършване на ремонтни дейности в МЛС.
Като срок за развитие по точките , по които се постигна консесус бе прието времето до средата на месец октомври.

В края на срещата ССЗБ и представителите на ГД"ИН"  заявиха неколкократно позиция за желание за ефективен социален диалог и поради множеството отправени въпроси от синдикални членове и служители на МП ГД"ИН" , готовност за съвместно търсене на решения.

Видео: BTV