Новини

На 15 януари 2011г. от 12:00ч. в гр.Пловдив / COCKTAIL CLUB "ORANGE" /ще се проведе заседание на УС на ССЗБ. Заседанието е открито за присъствие за членовете на КС и на СД на ССЗБ. Гостите нямат право на глас при вземането на решения, като могат да участват в обсъжданията на точките от дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД

1.Организационни въпроси във връзка с предстоящото Общо събрание на Сдружението.

2.Разни.

Иван Петров Председател на УС на ССЗБ

Още по темата

 

 
Новини

Днес 30 декември  2010 г. в офиса на СФСМВР се проведе среща, на която Председателите на Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ) и Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР) -  Иван Петров и Галентин Грозев – сключиха споразумение за сътрудничество.

Споразумението се сключи с цел повишаване на  ефективността на защита на професионалните и социалните права и интереси на членовете на ССЗБ и СФСМВР в съответствие с добрите практики в областта , по добрата съвместна работа и обмяна на информация между организациите.

Днешното споразумение е първото , по рода си сключено между представителни организации на служители в МП и МВР в България и е естествено и логично продължение на изградените между ССЗБ и СФСМВР отношения на взаимопомощ и синдикална солидарност за краткото време от създаването им.

В основата на документа е заложен принципът на солидарността между двете страни.Те се ангажираха да работят за отстояване на професионалните, социалните и граждански права и интереси на своите членове, тяхната професионална реализация и  авторитет пред институциите и обществеността..  

В рамките на своето сътрудничество, синдикатите ще си оказват експертна, методическа и юридическа помощ при изработването и внасянето на предложения  законови и подзаконови нормативни актове. С общото си споразумение те се ангажират взаимно да координират и подготвят съвместни инициативи и медийни прояви свързани с тях; да поддържат постоянен диалог; да предоставят необходимите ресурси за постигане целите на споразумението;да предоставят възможности за ползване на общи отстъпки и преференции от членовете на двете организации.

В началото на следващата година синдикатите ще насрочат дата за среща на която ще обсъдят общи проекти по които започват работа.

 

                                                                          О  Б  Я  В  А

Управителният съвет на сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“ - Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 29.01.2011 г. от 12.00 ч. в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 1, при следния дневен ред:

 
Действия на ССЗБ
                

 
Новини
Днес, 20.12.2010г. в Затвора гр.Бургас, по покана на синдикалните членове, Председателя на ССЗБ Иван Петров и членовете на УС Цветан Михайлов и Петър Узунов проведоха среща-разговор по проблемите на служителите и на ССЗБ.

Бяха коментирани:

- въпроси относно работното време/отчитането и заплащането на положения извънреден труд/, условията на труд и проблеми от професионален характер, като стана ясно, че подобно на други места служителите са сериозно ощетени и демотивирани да работят.

- порочно използваните механизми от позиция на служебното положение, чрез които се осъществява психологически натиск над служители отстояващи правата си, представляващи заплаха за развитието на синдикалната дейност в МП и развитието на демократичните процеси в обществото.

- възможностите за подобряване на работата в екип в ССЗБ и постигане на общите цели .

Присъстващите бяха накратко запознати и с виждането на УС за развитие на органиацията.

С мотива, че е служебно ангажиран Н-ка на Затвора-Бургас, Комисар Деян Костов отказа да приеме представителите на УС на ССЗБ и отклони желанието им да проведат разговор в който да изложат позициите си относно проблемите на служителите.

Участниците в срещата изразиха своето мнение, че незадоволителното ниво на социален диалог до момента няма да ги обезкуражи и ще продължат да работят за подобряването му и постигане на напредък по поставените въпроси, включително използвайки медийната трибуна и търсейки обществена и институционална подкрепа. 

 
Вход