На неформална среща на министрите на трудовата заетост, проведена на  на 17 януари в Gödöllö, Унгария, ЕКП одобри новата стратегия по заетостта, целяща създаване на качествени работни места, зачитане на трудовите стандарти и социални права.

Европейската конфедерация на профсъюзите призовава Европейската комисия да възприеме смесен подход по въпросите на заетостта, образованието и професионалното обучение във всички свои секторни политики. Това означава прилагане на програми, които предвиждат структурни промени в моделите на трудова заетост, улесняват създаването на работни места и предпазват работниците от неблагоприятните икономически и социални ефекти.Като приоритет на желанието за  създадаване на устойчива стратегия за нови работни места, е необходимо да се постави качеството на трудовата заетост.Ето защо ЕКП не приема настоящата политика на общо орязване на средствата : на работни заплати, на социални придобивки, пенсии, публични услуги.

Нещо повече, последните предложения на Комисията и Съвета на Европа (ECOFIN) могат да причинят сериозни щети на работническите условия, както и да поставят под въпрос независимостта на синдикатите и тяхното право на колективно договаряне, нещо което е напълно неприемливо за ЕКП.

Накрая, но не на последно място, ЕКП счита, че управлението на икономиката е прекалено важно, за да бъде поверено само на финансовите министри.Процесът трябва да се направлява от Съвета на Европа, с участието на министрите на труда и социалната политика  и на социалните партньори.

 
 
Като част от преразглеждането на Европейската Директива за работното време, Европейската Комисия е стартирала задължителната втора фаза на консултации с представителите на работниците и работодателите на европейско ниво.

Тя представи също подробен доклад за правното въвеждане на Директивата за работното време в законодателството на държавите – членки.

При втората фаза на консултации специално се обръща внимание на мнението и вижданията на социалните парнтьори по двата алтернативни подхода, а именно : по-широка ревизия на директивата или по-ограничена). Търси се становище по ключови въпроси като :

  • работно време на повикване
  • определяне на минимум за времето на почивка
  • справяне с часове на извънреден труд
  • по-добро съгласуване между работния процес и семейния живот.
  • създаване на правила, там където законодателството е непълно.

При първата фаза на консултации широк консенсус беше постигнат между представителите на работниците и работодателите на европейско ниво. Ясното послание гласи, че са необходими спешни промени в настоящата Директива за работното време.Правилата трябва да позволяват по-голява гъвкавост на представителите да преговарят за детайлите при определяне на работното време на съответните нива.

В същото време, ЕК представи подробен доклад за въвеждането на настоящата Директива в законодателството на стратните - членки. Представени са ситуациите в различните страни, посочени са основните области на несъгласие и пропуски в законодателствата.

Комисията представи също и първите независими изследвания върху икономическото и социално въздействие на правилата за работното време и анализ на ефективните промени в моделите за работно време.

Тези изводи акцентират на теми като : вреден ефект от часовете извънреден труд върху човешкото здраве; мерките за икономии в държавите членки; преодоляване на ниската продуктивност в работата, тъй като работниците и служителите намират начини да намалят въздействието на тежките правила за работно време.

Представянето на този документ относно консултацията представлява следващата стъпка към обявения в края на 2009 г. от председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу нов преглед на законодателството на ЕС за работното време. Прегледът се обуславя от набор от цели в рамките на политиките, насочени преди всичко към адаптиране на работното време спрямо променящата се сфера на труда, като същевременно се осигурява защитата на здравето и безопасността на работниците.

Изследването предлага също Директивата да играе роля на катализатор за постигане на по-добра ефективност и по-добър баланс между работа и свободно време.Комисията ще публикува тези резултати, за да улесни социалните партньори при провеждане на консултациите.

 
Новини

На 15 януари 2011г. от 12:00ч. в гр.Пловдив / COCKTAIL CLUB "ORANGE" /ще се проведе заседание на УС на ССЗБ. Заседанието е открито за присъствие за членовете на КС и на СД на ССЗБ. Гостите нямат право на глас при вземането на решения, като могат да участват в обсъжданията на точките от дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД

1.Организационни въпроси във връзка с предстоящото Общо събрание на Сдружението.

2.Разни.

Иван Петров Председател на УС на ССЗБ

Още по темата

 

 
Новини

Днес 30 декември  2010 г. в офиса на СФСМВР се проведе среща, на която Председателите на Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ) и Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР) -  Иван Петров и Галентин Грозев – сключиха споразумение за сътрудничество.

Споразумението се сключи с цел повишаване на  ефективността на защита на професионалните и социалните права и интереси на членовете на ССЗБ и СФСМВР в съответствие с добрите практики в областта , по добрата съвместна работа и обмяна на информация между организациите.

Днешното споразумение е първото , по рода си сключено между представителни организации на служители в МП и МВР в България и е естествено и логично продължение на изградените между ССЗБ и СФСМВР отношения на взаимопомощ и синдикална солидарност за краткото време от създаването им.

В основата на документа е заложен принципът на солидарността между двете страни.Те се ангажираха да работят за отстояване на професионалните, социалните и граждански права и интереси на своите членове, тяхната професионална реализация и  авторитет пред институциите и обществеността..  

В рамките на своето сътрудничество, синдикатите ще си оказват експертна, методическа и юридическа помощ при изработването и внасянето на предложения  законови и подзаконови нормативни актове. С общото си споразумение те се ангажират взаимно да координират и подготвят съвместни инициативи и медийни прояви свързани с тях; да поддържат постоянен диалог; да предоставят необходимите ресурси за постигане целите на споразумението;да предоставят възможности за ползване на общи отстъпки и преференции от членовете на двете организации.

В началото на следващата година синдикатите ще насрочат дата за среща на която ще обсъдят общи проекти по които започват работа.

 

                                                                          О  Б  Я  В  А

Управителният съвет на сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“ - Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 29.01.2011 г. от 12.00 ч. в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазарджик, ул. „Константин Величков” № 1, при следния дневен ред: