Новини

В края на 2010 г. стойността нa издръжката на живот достигна  511,25 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2045 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно калорийните норми. Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 1,8% спрямо месец септември 2010 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е със 6,4%. Това съобщи директорът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ д-р Любен Томев на пресконференция в КНСБ.

През месец декември 2010 г. хранителните стоки средно са поскъпнали с 2,5% спрямо септември 2010 г., а на годишна база с 8,1%.При нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените с 1,2% в края на четвърто тримесечие, но на годишна база е налице увеличение с 4,8%.

Доходите на домакинствата по данни на НСИ през трето тримесечие на 2010 г. бележат някои съществени структурни изменения, които в голяма степен могат да се обяснят и с влиянието на кризата. Месечният доход спрямо същият период на предшестващата година е намалял с 2,2%. Общият доход на лице от домакинство (311 лв.) представлява 60,9% от необходимите средства за издръжка на живота. Спрямо трето тримесечие на 2009 г. спада относителният дял на доходите от работна заплата (с 4,3%), от извън работната заплата (с 52,9%), от социални помощи (с 21,6%). Нарастват доходите от пенсии (с 4,9%), от регулярни трансфери (с 38,4%), от изтеглени спестявания (със 6,7%). Разбира се, това е следствие от прилаганите рестриктивни мерки на пазара на труда и замразяване на работните заплати, съобщават от КНСБ.

 

 
Oбщи събрания

Приключи Общото събрание на ССЗБ. Делегатите на събранието приеха отчета за дейността на УС и КК за 2010г., промени в Устава, касаещи Чл.20 ал.1 и ал.4.Основни приоритети в дейността на ССЗБ през 2011г. ще бъдат вътрешноорганизационното укрепване и развитие на Сдружението  и създаване на  връзки с други национални и европейски организации, завеждането на дела в съда срещу неправомерни действия срещу членове на ССЗБ, активна целенасочена политика за провеждане на  ефективен социален диалог. УС ще реши дали и под каква форма да бъде организиран и проведен самостоятелен протест на ССЗБ при липса на положителни резултати в приемливи срокове.През 2011г. ССЗБ ще настоява за:

 
Новини

УВАЖАЕМИ    КОЛЕГИ ,

От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България и от мое име,  имам честта и удоволствието  да Ви поздравя по случай 29 януари – професионален празник на работещите в системата на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието.

След демократичните промени в страната, българската пенитенциарна система преживява промяна в обществените отношения, ценности и нагласи. Вече две десетилетия неясните стратегии и програми за развитие на местата за лишаване от свобода и постоянно променящата се нормативна уредба не дават желания резултат нито за системата, нито за подобряване на професионалния и социален статус на служителите в сектора.

Toва естествено доведе до създаването на Синдикат на Служителите в Затворите в България през 2009 година.С членството си в Синдиката ние заявихме  своето намерение да участваме активно в европеизирането и модернизирането на системата.Започнала от ентусиазирани поддръжници на социалната справедливост, професионалните и трудови права на служителите, ССЗБ  продължава да настоява чрез различни механизми за въвеждането на,  водещи и модерни европейски практики, норми и стандарти - заменящи предопределените от държавата обществени отношения , с многообразието, противоречивостта и разширяваща се свобода в отношенията работодател – синдикат - служители. Трансформация, която ще доведе до възприемането  и развитието на принципите на модерния социален диалог и взаимоотношения .

Това, което искам да пожелая на членовете на ССЗБ е да вярват в простата истина, че „Заедно можем повече! ” Надявам се това да осъзнаят и останалите, които стоят встрани, които критикуват, без да предлагат идеи, за да променим статуквото.Нека вярата, дръзновението и смелият дух Ви съпътстват!

Пожелавам на всички Ви много здраве, лични и професионални успехи, благоденствие и много поводи за радост !
                                                           

ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК !                                                            Иван Петров -  Председател на УС на ССЗБ     

 
Новини

До Председателите на Синдикат на служителите в затворите в България, СФСМВР и НСП "ОГНЕБОРЕЦ" - ОУ "ПБЗН" - Бургас  е изпратено предложение за сътрудничество от Г-н Константин Каикчиян - Председател на клуб "Противодействие на младежката престъпност", във връзка с новоучредено сдружение с оновна цел превенция на младежката престъпност по линия на :

- агресия от най ранна възраст
- наркотици
- трафик на хора
- както и други противоправни деяния.

Кауза посветена в услуга на обществото.

Предстоят разговори по конкретизиране на формите на сътрудничество.

 
Новини

Днес 21.01.2011г. 15 служители от Следствен арест бул. “Г. М. Димитров” - сектор Арести - гр.София учредиха синдикално дружество на ССЗБ и ясно заявиха, че в днешните постоянно променящи се времена, единствената гаранция за защита на правата на  служителите в МП е тяхното обединение.  Очаква се още през идната седмица в дружеството да се включат още служители!

Добре дошли , колеги !

Още по темата