Новини

УВАЖАЕМИ    КОЛЕГИ ,

От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България и от мое име,  имам честта и удоволствието  да Ви поздравя по случай 29 януари – професионален празник на работещите в системата на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието.

След демократичните промени в страната, българската пенитенциарна система преживява промяна в обществените отношения, ценности и нагласи. Вече две десетилетия неясните стратегии и програми за развитие на местата за лишаване от свобода и постоянно променящата се нормативна уредба не дават желания резултат нито за системата, нито за подобряване на професионалния и социален статус на служителите в сектора.

Toва естествено доведе до създаването на Синдикат на Служителите в Затворите в България през 2009 година.С членството си в Синдиката ние заявихме  своето намерение да участваме активно в европеизирането и модернизирането на системата.Започнала от ентусиазирани поддръжници на социалната справедливост, професионалните и трудови права на служителите, ССЗБ  продължава да настоява чрез различни механизми за въвеждането на,  водещи и модерни европейски практики, норми и стандарти - заменящи предопределените от държавата обществени отношения , с многообразието, противоречивостта и разширяваща се свобода в отношенията работодател – синдикат - служители. Трансформация, която ще доведе до възприемането  и развитието на принципите на модерния социален диалог и взаимоотношения .

Това, което искам да пожелая на членовете на ССЗБ е да вярват в простата истина, че „Заедно можем повече! ” Надявам се това да осъзнаят и останалите, които стоят встрани, които критикуват, без да предлагат идеи, за да променим статуквото.Нека вярата, дръзновението и смелият дух Ви съпътстват!

Пожелавам на всички Ви много здраве, лични и професионални успехи, благоденствие и много поводи за радост !
                                                           

ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК !                                                            Иван Петров -  Председател на УС на ССЗБ     

 
Новини

До Председателите на Синдикат на служителите в затворите в България, СФСМВР и НСП "ОГНЕБОРЕЦ" - ОУ "ПБЗН" - Бургас  е изпратено предложение за сътрудничество от Г-н Константин Каикчиян - Председател на клуб "Противодействие на младежката престъпност", във връзка с новоучредено сдружение с оновна цел превенция на младежката престъпност по линия на :

- агресия от най ранна възраст
- наркотици
- трафик на хора
- както и други противоправни деяния.

Кауза посветена в услуга на обществото.

Предстоят разговори по конкретизиране на формите на сътрудничество.

 
Новини

Днес 21.01.2011г. 15 служители от Следствен арест бул. “Г. М. Димитров” - сектор Арести - гр.София учредиха синдикално дружество на ССЗБ и ясно заявиха, че в днешните постоянно променящи се времена, единствената гаранция за защита на правата на  служителите в МП е тяхното обединение.  Очаква се още през идната седмица в дружеството да се включат още служители!

Добре дошли , колеги !

Още по темата

 

На неформална среща на министрите на трудовата заетост, проведена на  на 17 януари в Gödöllö, Унгария, ЕКП одобри новата стратегия по заетостта, целяща създаване на качествени работни места, зачитане на трудовите стандарти и социални права.

Европейската конфедерация на профсъюзите призовава Европейската комисия да възприеме смесен подход по въпросите на заетостта, образованието и професионалното обучение във всички свои секторни политики. Това означава прилагане на програми, които предвиждат структурни промени в моделите на трудова заетост, улесняват създаването на работни места и предпазват работниците от неблагоприятните икономически и социални ефекти.Като приоритет на желанието за  създадаване на устойчива стратегия за нови работни места, е необходимо да се постави качеството на трудовата заетост.Ето защо ЕКП не приема настоящата политика на общо орязване на средствата : на работни заплати, на социални придобивки, пенсии, публични услуги.

Нещо повече, последните предложения на Комисията и Съвета на Европа (ECOFIN) могат да причинят сериозни щети на работническите условия, както и да поставят под въпрос независимостта на синдикатите и тяхното право на колективно договаряне, нещо което е напълно неприемливо за ЕКП.

Накрая, но не на последно място, ЕКП счита, че управлението на икономиката е прекалено важно, за да бъде поверено само на финансовите министри.Процесът трябва да се направлява от Съвета на Европа, с участието на министрите на труда и социалната политика  и на социалните партньори.

 
 
Като част от преразглеждането на Европейската Директива за работното време, Европейската Комисия е стартирала задължителната втора фаза на консултации с представителите на работниците и работодателите на европейско ниво.

Тя представи също подробен доклад за правното въвеждане на Директивата за работното време в законодателството на държавите – членки.

При втората фаза на консултации специално се обръща внимание на мнението и вижданията на социалните парнтьори по двата алтернативни подхода, а именно : по-широка ревизия на директивата или по-ограничена). Търси се становище по ключови въпроси като :

  • работно време на повикване
  • определяне на минимум за времето на почивка
  • справяне с часове на извънреден труд
  • по-добро съгласуване между работния процес и семейния живот.
  • създаване на правила, там където законодателството е непълно.

При първата фаза на консултации широк консенсус беше постигнат между представителите на работниците и работодателите на европейско ниво. Ясното послание гласи, че са необходими спешни промени в настоящата Директива за работното време.Правилата трябва да позволяват по-голява гъвкавост на представителите да преговарят за детайлите при определяне на работното време на съответните нива.

В същото време, ЕК представи подробен доклад за въвеждането на настоящата Директива в законодателството на стратните - членки. Представени са ситуациите в различните страни, посочени са основните области на несъгласие и пропуски в законодателствата.

Комисията представи също и първите независими изследвания върху икономическото и социално въздействие на правилата за работното време и анализ на ефективните промени в моделите за работно време.

Тези изводи акцентират на теми като : вреден ефект от часовете извънреден труд върху човешкото здраве; мерките за икономии в държавите членки; преодоляване на ниската продуктивност в работата, тъй като работниците и служителите намират начини да намалят въздействието на тежките правила за работно време.

Представянето на този документ относно консултацията представлява следващата стъпка към обявения в края на 2009 г. от председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу нов преглед на законодателството на ЕС за работното време. Прегледът се обуславя от набор от цели в рамките на политиките, насочени преди всичко към адаптиране на работното време спрямо променящата се сфера на труда, като същевременно се осигурява защитата на здравето и безопасността на работниците.

Изследването предлага също Директивата да играе роля на катализатор за постигане на по-добра ефективност и по-добър баланс между работа и свободно време.Комисията ще публикува тези резултати, за да улесни социалните партньори при провеждане на консултациите.