Новини

Трудов стаж, придобит след 31 декември 1999 г., т. е. за работници и служители, вече ще може съдебно да се установява. Това уреди парламентът, като прие окончателно законопроектът за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

Законопроектът е необходим, тъй като правилата за установяване на стаж не са променяни от 1989 г. От 2000 г. обаче е необходимо наличието на определен стаж, за да могат да се ползват осигурителни права като пенсия, обезщетение при бременност и раждане, безработица и други. С новия закон ще може да се установява и осигурителен стаж на държавни служители и работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни.

По закона ще се установява и времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране до 31 декември 1999 г., съгласно действащите дотогава разпоредби. Няма да може да се установява осигурителен стаж на хора, които сами са плащали вноски за държавното обществено осигуряване и тези, работещи без трудово правоотношение.

Няма да може да се установява размер на трудово възнаграждение и осигурителен доход. Причината е, че трябва да се докаже, че са били внасяни осигурителни вноски, а това може да стане само въз основа на документи, които очевидно не могат да бъдат представени пред съда - ведомости за заплати например. Ако тези документи съществуваха, зачитането на осигурителния стаж на лицата щеше да се извърши от длъжностното лице по пенсионното осигуряване в Националния осигурителен институт, обяснява вносителят.

 
Новини

На редовно свое заседание, УС на Синдикат на служителите в затворите в България състояло се на 12.03.2011 година, разглеждайки точките от дневния ред, анализирайки фактите, отчитайки дискриминационното отношение спрямо служителите в ГД"ИН" от страна на държавата и явното нежелание на Министерство на правосъдието за създаване на ефективни механизми за осъществяване на по-активен социален диалог в структурите на ГД"ИН", направи следния извод :                                         

От встъпването на новото правителство на власт до момента са проведени няколко срещи с политическото и професионално ръководство на МП.Конституирания през втората половвина на 2010 година Съвет за социално партньорство проведе три заседания, като на поставени въпроси от ССЗБ за решаване относно издигане на социалния статус и защита на професионалните права на служителите до момента няма резултат.Вместо да се решават конкретни въпроси темите се размиват в процеса на разговор и се отлагат в необозримото бъдеще.

Взе решение:

Имайки предвид липсата на воля за решаване на повдигнатите въпроси пред МП, да бъдат предприети конкретни действия включващи информиране на институциите в Р.България и използване на всички законни механизми за разглеждане на възникнали трудови спорове и неспазване правата на отделни групи служители.

 
Новини

Константин Пенчев получи информация от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов за предприетите действия по дадените препоръки в Становището на националния омбудсман относно социалните права на държавните служители вМВР.

 Още по темата

 
Действия на ССЗБ

Във връзка със задържането на надзирател на пазарджишкия затвор с инициали Д.К (37). на 08.03.2011 г. при акция реализирана от местни антимафиоти, служители на сектор „Оперативно обслужване на местата за лишаване от свобода" при ГДКП и администрацията на затвора след опит да внесе два мобилни телефона на лишени от свобода, както и относно откритите след претърсване на дома на надзирателя 17 мобилни телефона, 8 зарядни устройства, 9 SIM-карти и множество пластики на SIM-карти, 344 грама таблетки и капсули, чието съдържание ще бъде установено с експертизи, УС  на ССЗБ заявяваме:

Осъждаме остро всякакви противозаконни действията на служители на МП с които се уронва престижа на професията "Надзирател" и ще съдействаме на всички институции за разкриването и пресичането им, като изрично подчертаваме, че и по отношение на служителите на МП важи презумпцията „Невинен до доказване на противното”, като до момента на влизане в сила на осъдителна присъда същите трябва да бъдат считани и от обществото, и от колегите си за невинни!

От създаването си ССЗБ се бори за превръщането на пенитенциарната система в модерна демократична институция, отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си служители на Министерство на правосъдието.Изказваме пълната ни подкрепа за колегите, участвали в полицейската акция.Заставаме твърдо на позицията, че служителите на МП са призвани да спазват установените в страната закони и правов ред.

УС на ССЗБ

 
Действия на ССЗБ

От УС на ССЗБ многократно сме сезирани от служители, членове на Сдружението, което е индикация за различие в отношението на ръководители към прилагането на установени правила, липса на готовност за реален социален диалог и пренебрежително отношение към поставяните за разглеждане проблеми.Силно сме обезпокоени от факта, че в последните две години от Синдиката упорито алармираме чрез медиите за нуждата от мерки от страна на ангажираните институции, както и многократно сме информирали Министерство на правосъдието и излагали нашето заявявано становище за съществуващи проблеми със социални права на служителите и изключително лошите условия на труд, но без резултат.

За решаването на проблеми от местен характер, според правилата на ССП се създават Комисии за социално партньорство по места. УС на ССЗБ предприе съответните действия за това, като Иван Петров - Председател на Сдружението изпрати писмо до Зам. министър Хр. Ангелов в качеството му на председател на ССП, отговор на което все още няма.

Поради нежеланието на отговорните държавни служители и липсата на стремеж от тяхна страна да предприемат мерки за ефективно упражняване на правото на справедливи условия на труд, както и на справедливо възнаграждение на една категория служители, непрекъснато ощететявана и то в противоречие със закона, ССЗБ ще запознае в кратки срокове официално българските институции, като ще разчита на тяхната намеса преди да се наложи да запознае съответните международни.

 
Вход