Новини

Във връзка с постъпили оплаквания на членове на Синдикат на служителите в затворите в България до УС на Синдиката, свързани със социалните им права, като компенсиране и заплащане на положения от тях извънреден труд, състоящи се в нарушаване на механизмите по регистрирането, отчитането и заплащането му,  ССЗБ счете за целесъобразно да запознае заинтересованите със съществуващата рамка на нормативна уредба .

Съгласно Закона за МВР, за положения извънреден труд  държавните служители имат право на допълнително възнаграждение и допълнителен платен отпуск, в зависимост от режима на работа.Извънредния труд се заплаща с 50 на сто увеличение върху основното месечно възнаграждение, а размерът на допълнителния платен годишен отпуск е до 12 работни дни.

Работата в извън работно време се компенсира :

- с допълнителен годишен отпуск за работа в работни дни и с възнаграждение за извънреден труд за работата в почивни и празнични дни – за служителите с установен ненормиран работен ден;

- с възнаграждение за извънреден труд за отработени до 50 часа на отчетен период и с допълнителен отпуск  за отработеното време над 50 часа – за служителите на 8-, 12-, 24-, смени , при сумирано изчисляване на работното време за тримесечен период.

Съгласно Заповед № ЛС-03-654/10.06.2008г. на министъра на правосъдието:

„Възнаграждението за извънреден труд се начислява и изплаща през месеца, след неговото полагане”

Получените сигнали ще бъдат разгледани, информацията систематизирана и за установяне на различията в отношението на ръководители на структурни звена към прилагането на установените правила, както и неспазването на стандартите за отчитане на работното време, ССЗБ ще информира компетентните органи и ще настоява да бъде разпоредена проверка.

 
Новини

През март 2006 година общественото мнение бе шокирано от разпространените в медиите видеоматериали със сексуални извращения в Софийския затвор. Те бяха заснети по поръчка на мобилен телефон на 7 август 2005 година от лишения от свобода Янко Ваташки  /Лудия / с участието на лишените от свобода Недко Костов /Цигулката/  и Владимир Станчев, с цел да се компрометират действията на администрацията в навечерието на приемането на България в Европейския съюз. 

С прокурорско разпореждане са задържани служителите на Главна дирекция „ Изпълнение на наказанията” – Евгени Асенов Георгиев – надзирател в затвора – София, Людмил Кирилов Ангелов – командир на отделение в затвора – София и Янко Божков Янев – главен надзирател в затвора – София, които бяха обвинени за слаба организация на охраната, въпреки това Военният съд – София с две определения от 2006 година отхвърли искането на прокуратурата за отстраняването им от длъжност като неоснователно. За да се избегнат конфликти по време на разследването ръководството на ЦСЗ командирова служителите  в ЗО”Кремиковци”,което представляваше крачка назад в професионалното им развитие. През целият период на наказателно преследване се внушаваше чувството за вина на нашите служители, което допълнително утежняваше негативните последствия от повдигнатото неоснователно обвинение.

След близо 3-годишно разглеждане на делото, съдът постанови оправдателни присъди, които не бяха обявени на обществото, медиите, институциите. 

Единствената безрезервна подкрепа те получиха от своите колеги  от надзорния състав - морално, материално и духовно – като истински мъже. Трудно могат да се забравят и заличат последиците от преживяното психологическо разстройство и здравните аномалии? Преодолявайки трудностите, ще остане споменът и поуките от унижението в миналото.

В края на миналата година служителите - Евгени Георгиев, Людмил Ангелов и Янко Янев от Софийския затвор подадоха иск за неимуществени вреди по Закона за отговорността на държавата за щети, причинени на граждани.

Източник:ГД"ИН"

 
Новини

                                             

Герит Ван де Камп е завършил Полицейската академия в Холандия и магистратура "Управление на промените", като има 15-годишен стаж в местната полиция. От 16 години се занимава със синдикална дейност, като през последните 6 години е президент на АСР (холандския полицейски синдикат - б. р.). От 2 години е президент на Европейския полицейски съюз, като преди това бе негов вицепрезидент. В съюза членуват полицейски синдикати от Германия, Австрия, Холандия, Малта, Румъния, Сърбия и България.

 

 

Още по темата

 
Новини

В края на 2010 г. стойността нa издръжката на живот достигна  511,25 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2045 лв., за да посреща разходите си и да се храни съобразно калорийните норми. Темпът на нарастване на издръжката на живот е с 1,8% спрямо месец септември 2010 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е със 6,4%. Това съобщи директорът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ д-р Любен Томев на пресконференция в КНСБ.

През месец декември 2010 г. хранителните стоки средно са поскъпнали с 2,5% спрямо септември 2010 г., а на годишна база с 8,1%.При нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените с 1,2% в края на четвърто тримесечие, но на годишна база е налице увеличение с 4,8%.

Доходите на домакинствата по данни на НСИ през трето тримесечие на 2010 г. бележат някои съществени структурни изменения, които в голяма степен могат да се обяснят и с влиянието на кризата. Месечният доход спрямо същият период на предшестващата година е намалял с 2,2%. Общият доход на лице от домакинство (311 лв.) представлява 60,9% от необходимите средства за издръжка на живота. Спрямо трето тримесечие на 2009 г. спада относителният дял на доходите от работна заплата (с 4,3%), от извън работната заплата (с 52,9%), от социални помощи (с 21,6%). Нарастват доходите от пенсии (с 4,9%), от регулярни трансфери (с 38,4%), от изтеглени спестявания (със 6,7%). Разбира се, това е следствие от прилаганите рестриктивни мерки на пазара на труда и замразяване на работните заплати, съобщават от КНСБ.

 

 
Oбщи събрания

Приключи Общото събрание на ССЗБ. Делегатите на събранието приеха отчета за дейността на УС и КК за 2010г., промени в Устава, касаещи Чл.20 ал.1 и ал.4.Основни приоритети в дейността на ССЗБ през 2011г. ще бъдат вътрешноорганизационното укрепване и развитие на Сдружението  и създаване на  връзки с други национални и европейски организации, завеждането на дела в съда срещу неправомерни действия срещу членове на ССЗБ, активна целенасочена политика за провеждане на  ефективен социален диалог. УС ще реши дали и под каква форма да бъде организиран и проведен самостоятелен протест на ССЗБ при липса на положителни резултати в приемливи срокове.През 2011г. ССЗБ ще настоява за: