"СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/

 
Управителният съвет на сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 27.ІІІ.2010 г. в 12 ч. в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазарджик, ул. Константин Величков 1, при дневен ред:
 
приемане решение за промени в устава на сдружението;
проект за решение:ОС приема да се направят съответните промени в устава на сдружението в съответствие с предложения от УС проект за изменение на устава.
 

 

 

                             "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/

Рег № 0001/04.01.2010.г.

П Р О Т О К О Л    №1

                          от заседание на Управителния съвет   на сдружение с нестопанска цел
                                "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”/ССЗБ/

Днес, 04.01.2010 г.,се проведе извънредно заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” /ССЗБ/.

На заседанието присъстваха следните  членове на Управителния съвет:

            1. Илия Димитров Божилов, ЕГН *********, - председател

            2. Тодор Иванов Денев, ЕГН *********,  -зам-председател,

            3. Юлиян Христов Желязков, ЕГН ********,  - член

            За   секретар-протоколист бе избран - Юлиян Желязков.

Заседанието на Управителния съвет протече при следния дневен ред:

Вземане решение за извънредно Общо събрание за изменение на чл.8 от устава..

 

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА  ИЗВЪНРЕДНО   ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
"СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ  "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”- гр.Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,   и във връзка с разпоредбата на  чл.20  ал.5,т.1  от Устава  свиква извънредно общо съб­рание  на    ................... г. в ............ часа в конферентната зала на хотел „Елбрус“ в Пазар­джик, ул. Константин Величков 1, при следният ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ :

1/Приемане решение за промени в Устава на Сдружението.

Проект за решение: ОС на ССЗБ  приема да се направят съответните промени в  устава на сдружението, в съответствие с предложения от УС проект за изменение   на устава

Общото събрание ще се състои от делегати, то е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е в 11ч.     Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят безплатно на   адреса на управление на Сдружението – гр.Пазарджик, Затвора , ул.”Ивайловско шосе”.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред. 

 

05.01.2010г.                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на  УС на ССЗБ:......................................................

                                                                                                                                         /Илия Божилов/

 
В медийте
Над 200 надзиратели от 10 затвора в страната се събират днес на национален митинг в Пазарджик пред сградата на полицията в града. В рамките на два часа те ще опитат да привлекат общественото внимание върху неприемливите условия за работа в местата за лишаване от свобода. Очаква се и 100 полицаи да подкрепят колегите си в протеста.

 
БНР 12.12.2009 Г. Автор: Невена Петрова - кор. на БНР в Пазарджик

Над сто надзиратели на затвори от страната се събраха в Пазарджик на мълчалив протест срещу лошите социално-битови условия, при които работят. Протестиращите приеха декларация до правосъдния министър Маргарита Попова, в която настояват за диалог през следващата седмица.

На митинга нямаше речи, а по-скоро писмен ултиматум. В декларация до правосъдното министерство надзирателите настояват за нормални условия на труд, тъй като мнозина от тях си носят отоплителните уреди по време на дежурствата си. Сред исканията са да се увеличат доставките за храна, които в момента са 30 лева на месец. Средната заплата в системата е между 500 и 800 лева и от пет години липсва актуализация.

"От 24 въпроса, изпратени до правосъдния министър Маргарита Попова, сме получили отговор едва на шест, затова настояваме за диалог", каза председателят на Синдиката на надзирателите в България Тодор Денев, който призова колегите си да се присъединят към протеста на полицаите в София. Ако от правосъдното министерство не реагират спешно на исканията, след седмица ще се организира нов протест.
 
Автор: Невена Петрова - кор. на БНР в Пазарджик

Източник: http://www.bnr.bg/sites/horizont/News/Bulgaria/Pages/1212nadzirateli_protest.aspx