Действия на ССЗБ

Омбудсманът Константин Пенчев да предприеме предвидените в Закона за омбудсмана средства и окаже съдействие за разрешаване на проблеми във връзка с неспазване на българското трудово законодателство по отношение на служители в МП-ГД"ИН", поиска Иван Петров, председател на Синдикат на служителите в затворите в България.

За липсата на предприети действия за търсене на решения от страна на Министерство на правосъдието във връзка с   препоръките в Становище /ИЗХ № 1745-576/05.07.10 /на омбудсмана относно жалби № 576/2010 и № 932/2010 на ССЗБ по въпроси свързани с отчитане и заплащане на работното време на надзиратели в ГД"ИН", сигнализира обществения защитник, председателя на ССЗБ.

 
Новини

На 29.03.2011 година от 11.00 часа в централната сграда на МП ще се проведе редовно открито заседание на Съвета за социално партньорство към Министерство на правосъдието, при следния дневен ред:

1.Обсъждане на Проект на споразумение между Министъра на правосъдието, Синдикат на служителите в затворите в България - гр.Пазарджик и Синдиката на служителите в ГД "Охрана" в България - гр.Стара Загора, за сътрудничество при осъществяване на социално - икономическите права и интереси на държавните служители, членове на Синдикат на служителите в затворите в България и Синдиката на служителите в ГД"Охрана" в България.

2.Други.

Изтегли:Проекта

 
Новини

Трудов стаж, придобит след 31 декември 1999 г., т. е. за работници и служители, вече ще може съдебно да се установява. Това уреди парламентът, като прие окончателно законопроектът за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

Законопроектът е необходим, тъй като правилата за установяване на стаж не са променяни от 1989 г. От 2000 г. обаче е необходимо наличието на определен стаж, за да могат да се ползват осигурителни права като пенсия, обезщетение при бременност и раждане, безработица и други. С новия закон ще може да се установява и осигурителен стаж на държавни служители и работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни.

По закона ще се установява и времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране до 31 декември 1999 г., съгласно действащите дотогава разпоредби. Няма да може да се установява осигурителен стаж на хора, които сами са плащали вноски за държавното обществено осигуряване и тези, работещи без трудово правоотношение.

Няма да може да се установява размер на трудово възнаграждение и осигурителен доход. Причината е, че трябва да се докаже, че са били внасяни осигурителни вноски, а това може да стане само въз основа на документи, които очевидно не могат да бъдат представени пред съда - ведомости за заплати например. Ако тези документи съществуваха, зачитането на осигурителния стаж на лицата щеше да се извърши от длъжностното лице по пенсионното осигуряване в Националния осигурителен институт, обяснява вносителят.

 
Новини

На редовно свое заседание, УС на Синдикат на служителите в затворите в България състояло се на 12.03.2011 година, разглеждайки точките от дневния ред, анализирайки фактите, отчитайки дискриминационното отношение спрямо служителите в ГД"ИН" от страна на държавата и явното нежелание на Министерство на правосъдието за създаване на ефективни механизми за осъществяване на по-активен социален диалог в структурите на ГД"ИН", направи следния извод :                                         

От встъпването на новото правителство на власт до момента са проведени няколко срещи с политическото и професионално ръководство на МП.Конституирания през втората половвина на 2010 година Съвет за социално партньорство проведе три заседания, като на поставени въпроси от ССЗБ за решаване относно издигане на социалния статус и защита на професионалните права на служителите до момента няма резултат.Вместо да се решават конкретни въпроси темите се размиват в процеса на разговор и се отлагат в необозримото бъдеще.

Взе решение:

Имайки предвид липсата на воля за решаване на повдигнатите въпроси пред МП, да бъдат предприети конкретни действия включващи информиране на институциите в Р.България и използване на всички законни механизми за разглеждане на възникнали трудови спорове и неспазване правата на отделни групи служители.

 
Новини

Константин Пенчев получи информация от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов за предприетите действия по дадените препоръки в Становището на националния омбудсман относно социалните права на държавните служители вМВР.

 Още по темата