Действия на ССЗБ

Във връзка със задържането на надзирател на пазарджишкия затвор с инициали Д.К (37). на 08.03.2011 г. при акция реализирана от местни антимафиоти, служители на сектор „Оперативно обслужване на местата за лишаване от свобода" при ГДКП и администрацията на затвора след опит да внесе два мобилни телефона на лишени от свобода, както и относно откритите след претърсване на дома на надзирателя 17 мобилни телефона, 8 зарядни устройства, 9 SIM-карти и множество пластики на SIM-карти, 344 грама таблетки и капсули, чието съдържание ще бъде установено с експертизи, УС  на ССЗБ заявяваме:

Осъждаме остро всякакви противозаконни действията на служители на МП с които се уронва престижа на професията "Надзирател" и ще съдействаме на всички институции за разкриването и пресичането им, като изрично подчертаваме, че и по отношение на служителите на МП важи презумпцията „Невинен до доказване на противното”, като до момента на влизане в сила на осъдителна присъда същите трябва да бъдат считани и от обществото, и от колегите си за невинни!

От създаването си ССЗБ се бори за превръщането на пенитенциарната система в модерна демократична институция, отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си служители на Министерство на правосъдието.Изказваме пълната ни подкрепа за колегите, участвали в полицейската акция.Заставаме твърдо на позицията, че служителите на МП са призвани да спазват установените в страната закони и правов ред.

УС на ССЗБ

 
Действия на ССЗБ

От УС на ССЗБ многократно сме сезирани от служители, членове на Сдружението, което е индикация за различие в отношението на ръководители към прилагането на установени правила, липса на готовност за реален социален диалог и пренебрежително отношение към поставяните за разглеждане проблеми.Силно сме обезпокоени от факта, че в последните две години от Синдиката упорито алармираме чрез медиите за нуждата от мерки от страна на ангажираните институции, както и многократно сме информирали Министерство на правосъдието и излагали нашето заявявано становище за съществуващи проблеми със социални права на служителите и изключително лошите условия на труд, но без резултат.

За решаването на проблеми от местен характер, според правилата на ССП се създават Комисии за социално партньорство по места. УС на ССЗБ предприе съответните действия за това, като Иван Петров - Председател на Сдружението изпрати писмо до Зам. министър Хр. Ангелов в качеството му на председател на ССП, отговор на което все още няма.

Поради нежеланието на отговорните държавни служители и липсата на стремеж от тяхна страна да предприемат мерки за ефективно упражняване на правото на справедливи условия на труд, както и на справедливо възнаграждение на една категория служители, непрекъснато ощететявана и то в противоречие със закона, ССЗБ ще запознае в кратки срокове официално българските институции, като ще разчита на тяхната намеса преди да се наложи да запознае съответните международни.

 
Новини

Във връзка с постъпили оплаквания на членове на Синдикат на служителите в затворите в България до УС на Синдиката, свързани със социалните им права, като компенсиране и заплащане на положения от тях извънреден труд, състоящи се в нарушаване на механизмите по регистрирането, отчитането и заплащането му,  ССЗБ счете за целесъобразно да запознае заинтересованите със съществуващата рамка на нормативна уредба .

Съгласно Закона за МВР, за положения извънреден труд  държавните служители имат право на допълнително възнаграждение и допълнителен платен отпуск, в зависимост от режима на работа.Извънредния труд се заплаща с 50 на сто увеличение върху основното месечно възнаграждение, а размерът на допълнителния платен годишен отпуск е до 12 работни дни.

Работата в извън работно време се компенсира :

- с допълнителен годишен отпуск за работа в работни дни и с възнаграждение за извънреден труд за работата в почивни и празнични дни – за служителите с установен ненормиран работен ден;

- с възнаграждение за извънреден труд за отработени до 50 часа на отчетен период и с допълнителен отпуск  за отработеното време над 50 часа – за служителите на 8-, 12-, 24-, смени , при сумирано изчисляване на работното време за тримесечен период.

Съгласно Заповед № ЛС-03-654/10.06.2008г. на министъра на правосъдието:

„Възнаграждението за извънреден труд се начислява и изплаща през месеца, след неговото полагане”

Получените сигнали ще бъдат разгледани, информацията систематизирана и за установяне на различията в отношението на ръководители на структурни звена към прилагането на установените правила, както и неспазването на стандартите за отчитане на работното време, ССЗБ ще информира компетентните органи и ще настоява да бъде разпоредена проверка.

 
Новини

През март 2006 година общественото мнение бе шокирано от разпространените в медиите видеоматериали със сексуални извращения в Софийския затвор. Те бяха заснети по поръчка на мобилен телефон на 7 август 2005 година от лишения от свобода Янко Ваташки  /Лудия / с участието на лишените от свобода Недко Костов /Цигулката/  и Владимир Станчев, с цел да се компрометират действията на администрацията в навечерието на приемането на България в Европейския съюз. 

С прокурорско разпореждане са задържани служителите на Главна дирекция „ Изпълнение на наказанията” – Евгени Асенов Георгиев – надзирател в затвора – София, Людмил Кирилов Ангелов – командир на отделение в затвора – София и Янко Божков Янев – главен надзирател в затвора – София, които бяха обвинени за слаба организация на охраната, въпреки това Военният съд – София с две определения от 2006 година отхвърли искането на прокуратурата за отстраняването им от длъжност като неоснователно. За да се избегнат конфликти по време на разследването ръководството на ЦСЗ командирова служителите  в ЗО”Кремиковци”,което представляваше крачка назад в професионалното им развитие. През целият период на наказателно преследване се внушаваше чувството за вина на нашите служители, което допълнително утежняваше негативните последствия от повдигнатото неоснователно обвинение.

След близо 3-годишно разглеждане на делото, съдът постанови оправдателни присъди, които не бяха обявени на обществото, медиите, институциите. 

Единствената безрезервна подкрепа те получиха от своите колеги  от надзорния състав - морално, материално и духовно – като истински мъже. Трудно могат да се забравят и заличат последиците от преживяното психологическо разстройство и здравните аномалии? Преодолявайки трудностите, ще остане споменът и поуките от унижението в миналото.

В края на миналата година служителите - Евгени Георгиев, Людмил Ангелов и Янко Янев от Софийския затвор подадоха иск за неимуществени вреди по Закона за отговорността на държавата за щети, причинени на граждани.

Източник:ГД"ИН"

 
Новини

                                             

Герит Ван де Камп е завършил Полицейската академия в Холандия и магистратура "Управление на промените", като има 15-годишен стаж в местната полиция. От 16 години се занимава със синдикална дейност, като през последните 6 години е президент на АСР (холандския полицейски синдикат - б. р.). От 2 години е президент на Европейския полицейски съюз, като преди това бе негов вицепрезидент. В съюза членуват полицейски синдикати от Германия, Австрия, Холандия, Малта, Румъния, Сърбия и България.

 

 

Още по темата