Уважаеми колеги , на основание на чл.25 ал. 4 и ал. 5 и  и чл.32 ал.1 от ЗЮЛНЦ свиквам заседание на Управителния съвет на ССЗБ на 29 юли 2014 год. / вторник / от 12.00 часа в гр. Пловдив в заседателната зала на ОСИН , Областна пробационна служба гр. Пловдив , бул. " Македония " № 21а . На заседанието ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  трябва да присъстват освен членовете на УС и Председателя на КК  и Председателите на Синдикални Дружества / или упълномощен от тях представител /  ! Проект за Дневен ред: 1. Отчет на дейността на СД по текущи проблеми за изминалото полугодие . 2. Финансов отчет на СД за изминалото полугодие. 3. Отчет на дейността на членовете на УС по текущи проблеми на членовете на СО. 4. Обсъждане на конкретни предложения за действия на СД и УС по текущи проблеми , вземане на решения  и поемане на конкретни отговорности и ангажименти за изпълнението им от членовете на УС и Председателите на СД . 5. Организационни проблеми . 6. Разни.  На заседанието да присъстват само споменатите по горе длъжностни лица / заседанието не е разширено / с цел по добра и експедитивна работа на заседанието ! Моля всеки да се подготви с отчетите и с конкретни , точни и ясни предложения и ангажименти  .

                                                                                 Иван П. Петров - Председател на УС на ССЗБ

 
Новини

Синдикалното дружество на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ) – гр.Варна е възмутено от безпринципното решение на дисциплинарно наказващия орган, с което старши пожарникар Валентин Йорданов, е бил наказан дисциплинарно, защото си е вършил работата по време на бедствието в „Аспарухово“.

 
В медийте

Председателят на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ) Иван Петров в интервю за Агенция „Фокус” във връзка с протестна готовност на служителите.

 
Действия на ССЗБ

                                

На 22.05.2014г. от 12.00ч. се проведе пресконференция пред журналисти в БТА – гр. София, организирана от Синдикат на служителите в затворите в България, на тема: Оценка на ситуацията - проблеми, решения и предизвикателства пред служителите в местата за лишаване от свобода.

 
Действия на ССЗБ

На 21 май 2014 г., в град Пловдив се проведе извънредно разширено заседание на Управителния съвет на Синдикат на служителите в затворите в България.На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет, Контролната комисия, председателите на синдикални дружества, членове на сдружението.